Visste du att…

Avfallshantering är en viktig del i att skapa ett hållbart samhälle. Den stora skillnaden kommer om många bidrar i förbättringsarbetet. Nedan redogörs för några exempel som du kan göra för att bidra till ett mer hållbart Dalarna.

Minska pappersanvändningen i ditt hushåll.

Istället för att läsa tidningen i pappersform så kan du läsa det digitalt på en surfplatta eller liknande. Gör detta i ett år och det sparar 68 kg papper, vilket motsvarar 14 kg CO2-utsläpp eller körning med din bil i cirka 80 km. Om 10 % av hushållen i Dalarna gör detta medför det nästan 1 000 000 kg motsvarande 200 000 kg i minskade CO2-utsläpp motsvarande 70 bensindrivna personbilar per år (1500 mil).

Materialåtervinn plastförpackningar

I genomsnitt lämnar varje person in 6,5 kg plast per år till återvinning, vilket räcker till produktion av cirka 550 blomkrukor. Återvinningen bidrar till att CO2-utsläppen minskar med cirka 13 kg per år motsvarande cirka 75 km körning med din bil.

Vi kan bli betydligt bättre att källsortera plast så att det inte hamnar i det brännbara restavfallet. Villahushållens restavfall består till cirka 14 % av plastförpackningar vilket motsvarar cirka 20 kg per hushåll eller omräknat till person cirka 8 kg.

Således lämnas mer plastförpackningar i restavfallet än till återvinning. Om hushållen sorterar ut 50 % mer till återvinning minskar CO2 utsläppen med ytterligare 16 kg motsvarande nästan 10 km bilkörning per person.

Undvik slänga mat

Hushåll med källsortering av matavfall i Dalarna slänger cirka 50 kg mat per person och år eller cirka 0,5 kg för en familj på fyra personer varje dag. Insamlat matavfall används för att producera fossilfria drivmedel (fordonsgas) och växtnäring som kan användas i jordbruk.

Utöver detta spolar hushållen ned cirka 25 kg per person i avloppet.

Det bästa är alltid att matavfall inte uppkommer och cirka 30 kg av ovan angivna matsvinn bedöms kunna undvikas. Detta innebär att nästan 10 000 ton matavfall slängs i onödan i Dalarnas hushåll per år, vilket motsvarar cirka 7000 ton CO2 utsläpp (motsvarar nästan 3000 personbilar).

Om hushållen bara minskade matsvinnet med 20 % gör det stor nytta och varje person minskar utsläppen med cirka 5 kg CO2 utsläpp motsvarande 30 km bilkörning. I Dalarna motsvarar detta minskade utsläpp 600 personbilar.

Det finns många enkla tips för att minska matsvinnet. Planera inköp bäst före datum innebär inte att maten är dålig. Ät upp mat och frys in överbliven mat. Använd matlådor.   Se till att kylen håller rätt temperatur.

Mer information

Mer information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan kan hämtas på portalen sopor.nu som är samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Naturvårdsverket och Recipo.

Vill du veta mer om avfallshantering i Sverige och ta del av branschföreningen Avfall Sveriges material riktat till media och press kan du gå in på https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/for-allmanheten/