Smedjebackens kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Smedjebackens kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Smedjebackens kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

I Smedjebacken är vi också bra på att sortera ut det farliga avfallet från mat- och restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 32% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Smedjebacken sorteras 63%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 510 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att en stor del av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Smedjebacken och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 32  personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 59 302 kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca 17 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Smedjebacken medför ca 302 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

➕ Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Smedjebacken men senaste kundundersökningen visar att vi främst måste förbättra öppettider och möjligheter lämna till återanvändning vid ÅVC. Det planeras därför åtgärder för att förbättra detta.

➖ Det invånarna inte är nöjda med är hur återvinningsstationerna sköts avseende tömning och städning. Andelen invånare i Smedjebacken som tycker att tömningsfrekvens och städning är ganska eller mycket bra är endast 29% respektive 28%, och nöjdheten har sjunkit betydligt de senaste åren.

 

Smedjebackens kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Smedjebacken också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Smedjebacken

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringSmedjebacken 2018Mål Smedjebacken 2022Dalarna 2018, medel
Sverige 2018, medel
Mängden hushållsavfall exkl. slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016

OBS: Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna.
461<566498468
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201640%38%38%37%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
24% villa
24% lägenhet
>50%29% villa
25% lägenhet (2017)
38% villa
32% lägenhet
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1Mäts 201998%--
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas53% / 12%50 % (växtnäring)
40 % (energi)
45 % (växtnäring)
32 % (energi)
26 % (växtnäring)
20 % (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetSmedjebacken 2017Mål Smedjebacken 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 52%57%55%55%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket48%53%55%53%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda33%
36%62%
66%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärds-nummer Åtgärder Tid Uppföljning 2019, status
LS: 2017:1
(alla kommuner)
Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Två pilotkontor ska utvärdera Dalarna Minskar Avfallet-upplägget, på gång men ej påbörjat.  (L: Planeringsenheten; S: Miljö & Bygg +Tekniska)
LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån ”Dalarna minskar avfallet” 2018-2022 Ej påbörjat.
LS 2017:3 Egna insatser för att minska mängden avfall hos hushållen ska stimuleras och premieras ekonomiskt i Smedjebacken 2018-2022  
LS 2017:4 (alla kommuner) Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning 2018 – 2022 S: Inventering våren 2019 av nuläge.

L: Pilotprojekt startat på förskola.

LS 2017:5 Upphandling av hämtning av förpackningsmaterial inom kommunala verksamheter 2018-2022 Ej påbörjat.
LS 2017:6 Utreda möjlighet att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hos villor och fritidshus i Smedjebacken 2018-2020 Uppdrag ska redovisas hösten 2019
LS 2017:7 Utreda möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid flerfamiljshus 2018-2019 L: Utredning pågår, ev pilotprojekt höst 2019.

S: Utredning pågår.

LS 2017:8 Ställa krav på att källsortering ska finnas vid offentliga arrangemang (yttrande till polismyndigheten) 2019-2022 Rutiner tas fram i resp kommun under 2019.
LS 2017:9 Utreda möjlighet att kunna erbjuda utlåning av ”källsorteringsmöbel” vid arrangemang 2018 Tittat på några alternativ
LS 2017:10 Utreda möjligheten att införa fossilfritt bränsle för insamling av hushållsavfall i Smedjebacken (avtalsbundet). 2018-2019 Ska utredas under 2019
LS 2017:11 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling av hushållsavfall i Ludvika. 2018 Start HVO mars 2019
LS 2017:12 Erbjuda hämtning av hushållens farliga avfall i båda kommunerna 2018-2022 Igång
LS 2017:13 (alla kommuner) Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018 – 2019 Finns på Björnhyttan ÅVC.
På gång på Humboberget ÅVC.
LS 2017:14 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC 2018-2020 Utreds för ny ÅVC i Smedjebacken
LS 2017:15 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år 2018 Är 2 ggr/år.
LS 2017:16 Utreda möjlighet till insamling av grovavfall till återanvändning vid flerfamiljshus 2018-2019 Ej påbörjat men har diskuterats. Uppmana till projekt, hitta forum. Även inkludera kommunala verksamheter.
LS 2017:17 (alla kommuner) Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) 2020–2022 Avvaktar
LS 2017:18 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC för återvinning. Information till hushållen om sortering av fett/olja. 2018 Mottagning av fettavfall finns på alla ÅVC. Information i kalender.
LS 2017:19 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med inriktning på hantering av fettavfall 2018-2019 S. Pågår i Smb, flera nya fettavskiljare.

L: Ej påbörjat än.

LS 2017:20 (alla kommuner) Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019 – 2022 Avvaktar
LS 2017:21 (alla kommuner) Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019 – 2022 Avvaktar
LS 2017:22 (alla kommuner) Tydliggöra kostnader för nedskräpning 2018 Tagit fram modell för att redovisa nedlagd tid. Ska följas upp.
LS 2017:23 (alla kommuner) Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader 2018-2022 S: Lokal kundenkät 2019 på kommunens hemsida.

 

LS 2017:24 Medverka i Håll Sverige Rents årliga kampanj ”Vi Håller Rent” 2018-2022 Båda kommuner var med 2018 och 2019.
LS 2017:25 Utveckla och utvärdera rutin för hantering av nedskräpningsärenden 2018-2022 Ta fram under 2019.
LS 2017:26 Utreda möjligheten till återanvändning av byggmaterial 2018-2022 Återvinningsbutiken tar emot byggmaterial för återanvändning på Björnhyttan ÅVC.

I övrigt ej påbörjat

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.