Säters kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Säters kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ I Säter är vi bra på att sortera ut det farliga avfallet från restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Säter sorteras 44%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 760 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att över hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Säter och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta). 2019 införs ett nytt system som innebär att invånarna i Säters kommun även får sortera ut matavfall, istället för att som idag lägga det i samma påse som restavfallet.

 

Effekt – klimat och miljö

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Säter medför ca 415 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

➕ Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Säter men senaste kundundersökningen visar att vi främst måste förbättra möjligheter att lämna grovavfall, att kunna lämna detta till återanvändning samt information om källsortering. Därför planerar man att förbättra detta, bland annat genom samarbete med Borlänge.

➖ Det invånarna inte är nöjda med är hur återvinningsstationerna sköts avseende tömning och städning. Andelen invånare i Säter som tycker att tömningsfrekvens och städning är ganska eller mycket bra är  45% respektive 48%.

 

Säters kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Säter också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Säter

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringSäter 2018Mål Säter 2022Dalarna 2018, medel
Sverige 2018, medel
Mängden hushållsavfall exkl slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016557<523498468
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201620%21%38%37%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
29% / 22%>50%29% villa
25% lägenhet (2017)
38% villa
32% lägenhet
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1Mäts 201998%--
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas8% / 0%50% / 40%46% (växtnäring)
32% (energi)
26% (växtnäring)
20% (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetSäter 2017Mål Säter 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängders ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 51%56%55%55%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket52%57%55%53%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda75%
83%62%
66%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl*. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

*Införs 2019 i Säters kommun.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2019, status
FBS 2017:1 Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Löpande
FBS 2017:2 Utreda förutsättningar för att utveckla och öka återbruksverksamhet Pågår. I Falun ska en kommunikativ kretsloppspark med bred samverkan skapas där utvecklingsledare och mottagningsinspiratörer anställs hos FEV i syfte att hjälpa och inspirera kunder till ökat återbruk. En ny byggnad anläggs för ändamålet och samarbete med avsättning sker mot nuvarande aktörer.
FBS 2017:3 Ta fram ett tids- och kostnadsförslag för att utveckla ett intern kommunalt ”Blocket” för möbler m.m. Pågår i Falun där erfarenheter får påvisa om effekter och möjligheter att omfatta fler kommuner.
FBS 2017:4 Införa källsortering av matavfall i Säter Genomförs hösten 2019. Samarbete med Borlänge Energi.
FBS 2017:5 Införa källsortering inom kommunala verksamheter enligt beslutad renhållningsordning 2018-2022 En översiktlig inventering av befintlig förpackningsinsamling och utrymmesmöjligheter för framtida FNI har genomförts på samtliga skolor, förskolor och äldreboenden i kommunen. Inventeringen ligger till grund för budget 2020 och 2021 om införande av FNI i alla kommunala verksamheter. Det kommer att göras en grundligare inventering på verksamheter där det föreligger utrymmeshinder och upprättas en handlingsplan för att nå målet innan utgång på 2022.
FBS 2017:6 Utreda möjligheterna att utveckla FNI (FastighetsNära Insamling av förpackningar) i flerfamiljshus Ca 4000 hushåll i allmännyttan har idag FNI. Arbete pågår att utveckla ett koncept där det lönar sig för flerfamiljshus att ha FNI. Konceptet ska paketeras till ett erbjudande och planeras att nå potentiella kunder efter sommaren 2019. En BRF ska vara ambassadör och ett gott exempel i marknadsföringen av erbjudandet, där det påvisas vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar deras val att ha full FNI har gett dem.
FBS 2017:7 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018- 2019 Fågelmyra ÅVC utvecklas hela tiden mot större återanvändning och mer återvinning. Bland annat kan Fågelmyra numera ta emot lastpallar för återanvändning istället för att de ska gå som träavfall.
2017:9 Utred möjligheten att erbjuda papperspåsar/säckar för verksamheter att använda för sitt matavfall Görs även som en kommunal åtgärd i Borlänge.

Papperspåsar för matavfall ska vara obligatoriskt i Borlänge kommun innan planperiodens utgång! En kalkyl finns på om, och i så fall på vilket sätt, kostnaden ska taxefinansieras eller inte. Några verksamheter och företag har under året provat papperspåsar med gott resultat. Från och med maj månad kommer Stadshuset att använda papperspåsar i alla sina ca 20 nya avfallsmöbler för full FNI. Det finns ett stort engagemang i frågan, både bland Stadshusets anställda och bland Borlänges politiker.

FBS 2017:7 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018- 2019 Borlänge: Fågelmyra ÅVC utvecklas hela tiden mot större återanvändning och mer återvinning. Bland annat kan Fågelmyra numera ta emot lastpallar för återanvändning istället för att de ska gå som träavfall.

Falun: I Falun ska en kommunikativ kretsloppspark med bred samverkan skapas där utvecklingsledare och mottagningsinspiratörer anställs hos FEV i syfte att hjälpa och inspirera kunder till ökat återbruk. En ny byggnad anläggs för ändamålet och samarbete med avsättning sker mot nuvarande aktörer.

FBS 2017:8 Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell i Dalarna 2020-2022 Dalamodell avvaktar nationell strategi
FBS 2017:9 Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019-2022 Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner
FBS 2017:10 Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019-2022 Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner
FBS 2017:11 Tydliggöra kostnader för nedskräpning Samordnas i Dalarna via gatudriftsgrupp
FBS 2017:12 Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Kundundersökning genomförs hösten 2019

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.