Malung-Sälens kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Malung-Sälens kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Malung-Sälens kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

I Malung-Sälen är vi också bra på att sortera ut det farliga avfallet från mat- och restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 40% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Malung-Sälen sorteras 51%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 900 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att nästan hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Malung-Sälen och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 73 personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 134 229 kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca  38 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Malung-Sälen medför ca 790 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Malung-Sälen.

Det invånarna är minst nöjda med är främst hur ofta tömning och städning återvinningsstationer som FTI ansvarar för. Avfallstjänsterna bedöms vara mindre prisvärda.

 

Malung-Sälens kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Malung-Sälen också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Malung-Sälen

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringMalung-Sälen 2020Mål Malung-Sälen 2022Dalarna 2020, medel
Sverige 2020, medel
Mängden hushållsavfall exkl. slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016

OBS: Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna.
363<384530463
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201637%27%40%38%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
37% villa
44% lägenhet
>50%43% villa
37% lägenhet
-
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1-98%-95%
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas38% (växtnäring)
28% (energi)
50% (växtnäring)
40% (energi)
60% (växtnäring)
40% (energi)
34% (växtnäring)
29% (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetMalung-Sälen 2019Mål Malung-Sälen 2022Dalarna 2019, medel
Sverige 2019, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 54%58%54%59%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket44%65%53%52%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda66%
74%63%
67%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i brunt kärl. Matavfall kan också efter godkännande från tillsynsmyndighet komposteras vid egen fastighet.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2021, status
2017:1 Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018-2022 Deltagande i ”Europa minskar avfallet veckan” sker årligen i mån av tid.
2017:2 Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning 2018-2022 Processen har stannat av då det inte finns en aktör som hämtar förpackningar i kommunen. Utredning om det kommunala bolaget kan samla in förpackningar inväntar besked från nationell utredning om ansvar för insamling.
2017:3 Utveckla stationer i Sälenfjällen där det går att sortera mat-och restavfall samt förpackningar och tidningar. 2018-2022 Projektet kallas Sortera Mera. Under 2020 etablerades fyra stationer

Skistar och Stöten planerar egna stationer med nedgrävda behållare för samtliga avfallstyper plus pant. Dialog mellan anläggningarna och FTI pågår om ansvar och kostnader.

2017:4 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC. 2018-2019 Återbruk samlas in på samtliga ÅVC:er Planer finns att göra en ny byggnad för återbruk vid ombyggnation av Sälfjällets ÅVC, tidsplan oklar.
2017:5 Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell i Dalarna 2020-2022 Gemensam arbetsmodell kommer ej tas fram i Dalarna.
2017:6 Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019-2022 Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner
2017:7 Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019-2022 Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner
2017:8 Tydliggöra kostnader för nedskräpning Kostnader för nedskräpning har utretts för ett år.
2017:9

 

Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Ej påbörjad

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.