Ludvika kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Ludvika kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ I Ludvika är vi bra på att sortera ut det farliga avfallet från restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Ludvika sorteras 43%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 2 270 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att över hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Ludvika och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta). 2019 införs ett nytt avfallssystem som bland annat innebär att invånarna i Ludvika kommun får sortera ut matavfall, istället för att som idag lägga det i samma påse som restavfallet.

 

Effekt – klimat och miljö

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Ludvika medför ca 1 046 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

➕ Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Ludvika men senaste kundundersökningen visar att vi främst måste förbättra närhet till ÅVC och information om källsortering. Därför planerar man att, i samband med införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, utveckla information och service generellt.

➖ Det invånarna inte är nöjda med är hur återvinningsstationerna sköts avseende tömning och städning. Andelen invånare i Ludvika som tycker att tömningsfrekvens och städning är ganska eller mycket bra är  35% respektive 23%.

 

Ludvika kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Ludvika också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar. Som första Dalakommun kommer Ludvika 2019 erbjuda invånare med villa/fritidshus hämtning av förpackningar och tidningar/returpapper vid fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Ludvika

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringLudvika 2017Mål Ludvika 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Mängd hushållsavfall, kg/person497<497501515
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %26%29%39%39%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1-

50%40% villa
34% lägenhet
-
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1Mäts 201998%--
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas0%50%30%20%
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetLudvika 2017Mål Ludvika 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 51%56%55%55%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 % i Dalarna, andel som svarar ganska eller väldigt mycket57%63%55%53%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda87%
96%62%
66%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl*. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

*Ludvika kommer att börja med matavfallsinsamling under 2019 i flerfackskärl.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Påbörjas våren 2019.

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.