Ludvika kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Ludvika kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ I Ludvika är vi bra på att sortera ut det farliga avfallet från restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Ludvika sorteras 43%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 2 270 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att över hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Ludvika och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta). 2019 införs ett nytt avfallssystem som bland annat innebär att invånarna i Ludvika kommun får sortera ut matavfall, istället för att som idag lägga det i samma påse som restavfallet.

 

Effekt – klimat och miljö

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Ludvika medför ca 1 046 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Ludvika. Särskilt nöjd är invånarna med hur ett besök vid återvinningscentralen fungerar liksom möjlighet att där lämna till återanvändning. Ludvikaborna är också väldigt nöjda med information om källsortering.

Det invånarna är minst nöjda med är främst hur ofta tömning och städning återvinningsstationer som FTI ansvarar för.

 

Ludvika kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Ludvika också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar. Som första Dalakommun kommer Ludvika 2019 erbjuda invånare med villa/fritidshus hämtning av förpackningar och tidningar/returpapper vid fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Ludvika

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringLudvika 2020Mål Ludvika 2022Dalarna 2020, medel
Sverige 2020, medel
Mängden hushållsavfall exkl. slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016

OBS: Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna.
520<494530463
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201641%41%40%38%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
52% villa
53% lägenhet

>50%43% villa
37% lägenhet
-
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1-98%-95%
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas37 % (växtnäring)
37 % (energi)
50 % (växtnäring)
40 % (energi)
60 % (växtnäring)
40 % (energi)
34 % (växtnäring)
29 % (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetLudvika 2019Mål Ludvika 2022Dalarna 2019, medel
Sverige 2019, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 54%56%54%59%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket53%63%53%52%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda90%
90%63%
67%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl*. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

*Ludvika kommer att börja med matavfallsinsamling under 2019 i flerfackskärl.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärds-nummer Åtgärder Tid Uppföljning 2020, beskrivning
LS: 2017:1
(alla kommuner)
Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Ludvikahem är pilotkontor och ska utvärdera DMA-upplägget.
LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån ”Dalarna minskar avfallet” 2018-2022 Utbildning av personal inom matsvinnsprojektet pågår.

Information kring källsortering är planerad att ske vid införandet.

LS 2017:3 Egna insatser för att minska mängden avfall hos hushållen ska stimuleras och premieras ekonomiskt i Smedjebacken 2018-2022 Ej påbörjad
LS 2017:4 (alla kommuner) Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning 2018 – 2022 En projektledare ska anställas för införandet av källsortering hos kommunala verksamheter  i båda kommunerna.
LS 2017:5 Upphandling av hämtning av förpackningsmaterial inom kommunala verksamheter 2018-2022 Ingår i ovanstående projekt (åtgärd LS 2017:4)
LS 2017:6 Utreda möjlighet att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hos villor och fritidshus i Smedjebacken 2018-2020 Utredning pågår, omfattas av förordningarna om producentansvar för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463).
LS 2017:7 Utreda möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid flerfamiljshus 2018-2019 Utredning pågår, pilotprojekt i Ludvika startat årsskiftet 2020/21.

Omfattas av förordningarna om producentansvar för förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463).

LS 2017:8 Ställa krav på att källsortering ska finnas vid offentliga arrangemang (yttrande till polismyndigheten) 2019-2022 Båda kommunerna har i yttranden börjat ställa krav på källsortering.
LS 2017:9 Utreda möjlighet att kunna erbjuda utlåning av ”källsorteringsmöbel” vid arrangemang 2018 Har börjat titta på olika lösningar.
LS 2017:10 Utreda möjligheten att införa fossilfritt bränsle för insamling av hushållsavfall i Smedjebacken (avtalsbundet). 2018-2019 Utredning pågår.
LS 2017:11 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling av hushållsavfall i Ludvika. 2018 Klart.

 

Övergång till HVO skedde mars 2019.

LS 2017:12 Erbjuda hämtning av hushållens farliga avfall i båda kommunerna 2018-2022 Klart

Igång i båda kommunerna.

LS 2017:13 (alla kommuner) Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018 – 2019 Klart.

Möjlighet att lämna grovavfall till återanvändning finns i nu i båda kommunerna (Björnhyttan ÅVC och Nytäppan ÅVC)

LS 2017:14 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC 2018-2020 Förberedande arbete pågår för Nytäppan ÅVC i Smedjebacken.
LS 2017:15 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år 2018 Klart.

Mobil ÅVC är 2 ggr/år i båda kommunerna.

LS 2017:16 Utreda möjlighet till insamling av grovavfall till återanvändning vid flerfamiljshus 2018-2019 Diskussion pågår.
LS 2017:17 (alla kommuner) Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) 2020–2022 Gemensam arbetsmodell kommer ej tas fram i Dalarna.
LS 2017:18 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC för återvinning. Information till hushållen om sortering av fett/olja. 2018 Klart.

Mottagning av fettavfall finns på alla ÅVC. Information i kalender.

LS 2017:19 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med inriktning på hantering av fettavfall 2018-2019 Pågående arbete
LS 2017:20 (alla kommuner) Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019 – 2022 S: Handlingsplan för genomförande av undersökningar finns.

L: Alla deponier i riskklass 2 är undersökta. Åtgärder pågår.

LS 2017:21 (alla kommuner) Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019 – 2022 Pågår
LS 2017:22 (alla kommuner) Tydliggöra kostnader för nedskräpning 2018 Sammanställning av kostnader och nedlagd arbetstid för 2019 har tagits fram.
LS 2017:23 (alla kommuner) Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader 2018-2022 Lokal arbetsgrupp kring nedskräpning bildad.

 

LS 2017:24 Medverka i Håll Sverige Rents årliga kampanj ”Vi Håller Rent” 2018-2022 Båda kommunerna var med 2018, 2019, 2020 och 2021.
LS 2017:25 Utveckla och utvärdera rutin för hantering av nedskräpningsärenden 2018-2022 Klart.

L: Rutin finns.

S: Rutin finns.

LS 2017:26 Utreda möjligheten till återanvändning av byggmaterial 2018-2022 Återvinningsbutiken tar emot byggmaterial för återanvändning på Björnhyttan ÅVC.

 

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.