Hedemora kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Hedemora kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Hedemora kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

I Hedemora är vi också bra på att sortera ut det farliga avfallet från mat- och restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 31% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Hedemora sorteras 41%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 1 190 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att över hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Hedemora och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 82  personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 150 742 kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca 42 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Hedemora medför ca 811 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

➕ Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Hedemora men senaste kundundersökningen visar att vi främst måste förbättra sophämtningen. Det planeras därför åtgärder för att förbättra denna.

➖ Det invånarna inte är nöjda med är hur återvinningsstationerna sköts avseende tömning och städning. Andelen invånare i Hedemora som tycker att tömningsfrekvens och städning är ganska eller mycket bra är 33%.

 

Hedemora kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Hedemora också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Hedemora

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringHedemora 2018Mål Hedemora 2022Dalarna 2018, medel
Sverige 2018, medel
Mängden hushållsavfall exkl. slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016

OBS: Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna.
531<505498468
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201631%35%38%37%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
27% villa
16% lägenhet

>50%29% villa
25% lägenhet (2017)
38% villa
32% lägenhet
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1Mäts 201998%--
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas61 % (växtnäring)
44 % (energi)
50 % (växtnäring)
40 % (energi)
46 % (växtnäring)
32 % (energi)
26 % (växtnäring)
20 % (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetHedemora 2017Mål Hedemora 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket53%58%55%55%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket50%55%55%53%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda77%
85%62%
66%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2019, status
2017:1 Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Löpande
2017:2 Källsortering i kommunala verksamheter 2018-2022 Kommunens miljöstrateg har gått igenom de kommunala verksamheterna och tittat på sortering. Arbetet har inte rapporterats. De kommunala verksamheterna har inte ingått ännu.
2017:3 Utvecklade möjligheter att lämna grovavfall vid ÅVC 2018-2019 Förberedelser pågår. Under sommaren kommer byggavfall att tas emot genom redan befintlig återbruksorganisation.
2017:4 Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell i Dalarna 2020-2022 Dalamodell avvaktar nationell strategi
2017:5 Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019-2022 Miljökontoret har i uppdrag att avgöra huruvida några prioriterade deponier finns i kommunen.

Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner

2017:6 Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019-2022 Inväntar länsstyrelsens planerade besök i kommuner
2017:7-9 Nedskräpning

·         Tydliggöra kostnader

·         Åtgärder som följd av kundundersökning 2019

·         Medverka i Håll Sverige rents årliga kampanj

2018-2022 Lokal kontaktperson har framfört att den eller de med budgetansvar bör driva frågan. Ingen verkar känna sig manad att ta ansvar för frågan. Inga förslag på åtgärder eller projekt på området har inkommit.

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.