Falu kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Falu kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Falu kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

Falu kommun är tillsammans med Vansbro kommun näst bäst i Dalarna på att sortera förpackningarna rätt. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Falun sorteras 69%  (i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. Förstaplatsen kniper Gagnef med sina 76%.

➖ I det brännbara restavfallet finns dock en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 39% av det brännbara restavfallet rätt sorterat, och 2 450 ton förpackningar och tidningar läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är att dessa förpackningar och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

➡ Det vi i Dalarna måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation. Falun gör jämförelsevis bra ifrån sig, men vi kan definitivt göra mer. (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 337 personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 623 208 kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca 176 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Falun medför ca 1 285 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

 Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Falun. Särskilt nöjd är invånarna med hämtning av mat- och restavfall, öppettider och hur ett besök vid återvinningscentralen fungerar liksom möjlighet att där lämna till återanvändning. Förtroendet för kommunens avfallshantering och nöjdheten med Falu Energi & Vatten som leverantör av avfallstjänster är högt. Avfallstjänsterna bedöms i hög grad vara prisvärda.

Det invånarna är minst nöjda med är främst hur ofta tömning och städning återvinningsstationer som FTI ansvarar för.

 

➡ Falu kommun har fortlöpande kontakt med FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) för förbättra möjligheter till att lämna förpackningar. Här ingår även uppföljning och samtal om förbättringsåtgärder för tömning och städning.

I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Falun också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Falun

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringFalun 2020Mål Falun 2022Dalarna 2020, medel
Sverige 2020, medel
Mängden hushållsavfall exkl slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016461<434530463
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med 201644%62%40%38%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt Beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor,trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, batterier, matavfall, textil, inert material.

Målet bedöms kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på mål-år 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
Villa 48%
Lägenhet 47%
>50%Villa 43%
Lägenhet 37%

-
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1-98%-95%
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas60% (växtnäring)
54% (energi)
50% (växtnäring)
40% (energi)
60% (växtnäring)
40% (energi)
34% (växtnäring)
29% (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetFalun 2019Mål Falun 2022Dalarna 2019, medel
Sverige 2019, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 59%65%54%59%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket60%62%53%52%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda80%
81%63%
67%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2021, status
FBS 2017:1 Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Falun: 2018 Arrangerade Falu kommun tillsammans med Falu Energi och Vatten AB och Studiefrämjandet Dalarna Återbruksfesten. 2019 tog Studiefrämjandet över ansvaret med stöd av Falu Energi och Vatten AB. Återbruksfesten är ett arrangemang för att inspirera aktörer att visa upp saker och tjänster inom återbruk. Exempel på aktiviteter under hösten 2018 genomfördes studiecirklar av Studiefrämjandet i återbruk. FEV hade under Europa minskar avfallet veckan mottagning av möbler och saker som ett event.

2019 Invigdes Återbruket på Ingarvet under och 2020 invigdes de lokala återbruket i Bjursås och Svärdsjö under Europa minskar avfallet veckan

FBS 2017:2 Utreda förutsättningar för att utveckla och öka återbruksverksamhet Falun: En utvecklingsledare är anställd för ÅTERBRUKET för att ha det övergripande ansvaret att utveckla verksamheten. Fokus har nu lagts på verksamheten vid ÅVC.
FBS 2017:3 Ta fram ett tids- och kostnadsförslag för att utveckla ett intern kommunalt ”Blocket” för möbler m.m. Falun: Möbelpoolen är nu igång i Falu kommun.  Under 2020 har 1 129 stycken möbler  återbrukats. En uppskattad besparing är 1,2 MSEK kronor. Under första kvartalet för 2021 förmedlades 527 möbler till ett uppskattat värde av knappt 680 000 kr.
FBS 2017:4 Fullfölj utredning om kretsloppspark/åter-bruksgalleria i Falun och ta ställning till investering Falun:
ÅTERBRUKET finns nu på ÅVC i Falun med mottagningsinspiratörer i syfte att hjälpa och inspirera kunder till ökat återbruk. Externa aktörer med social hållbarhet och återbruk får hämta materialet som samlas in.November 2019 började samarbete med Dala Återbyggdepå.
FBS 2017:5
FBS 2017:6 Införa källsortering inom kommunala verksamheter enligt beslutad renhållningsordning 2018-2022 Falun: Källsortering införd, men förbättringsarbete pågår. Ett pilotprojekt för ökat källsortering genomförs i Egnellska huset på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
FBS 2017:7 Utreda möjligheterna att utveckla FNI (FastighetsNära Insamling av förpackningar) i flerfamiljshus Falun: Kvarteret Järnet har nu fullsortering. Kopparstaden och privata aktörer deltog på två seminarier om avfallshantering för flerfamiljshus under 2019, varav ett var riktat till bovärdar. Avvaktar samråd med FTI.

Det finns arbetsgrupp Kopparstaden, Tuna bygge Ludvika hem, Berke hus, Borlänge Energi, FEV för modell för FNI.

FBS 2017:8 Överväg möjligheten att underlätta för aktörer att etablera textilinsamling i lämpliga sammanhang 2018-2019 Falun: Textilinsamling på ÅVC. Kopparstaden och Falu energi och vatten har insamling på miljödagarna. Textilinsamling på Kopparstadens områden genom Human Bridge
FBS 2017:9 Uppdatera information om Farligt Avfall till verksamhetsutövare och allmänhet. Falun, Borlänge och Säter:

Vi har inte gjort det, men borde vara ett regionalt samarbete. Det finns information till företagare på Falu kommuns hemsida om rapporteringsskyldighet vid uppkomst, transport, behandling, mäkleri av farligt avfall.

FBS 2017:10 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018-2019 Falun: Återbruket i Falun och Svärdsjö och Bjursås (från 2020)
FBS 2017:11 Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd för Dalarna 2017:12) 2020-2022 Falun, Säter, Borlänge: Dala VA valt att inte arbeta med en kommunal slamstrategi i avvaktan på slamutredningen ”Hållbar slamhantering”.

Falun: FEV har startat projekt kring slamhantering på kort och lång sikt.

FBS 2017:12 Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd för Dalarna 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019-2022 Falun, Borlänge och Säter:

Strategi ej genomförd

FBS 2017:13 Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019-2022 Falun: 7 av 12 deponier är undersökta sedan tidigare. Ingen deponi har undersökts under planperioden. En förstudie har genomförts för att fortsätta MIFO 2 arbetet för de fem återstående tipparna. I förstudien ingår även planering för fortsatta analyser och åtgärdsutredningar av de tidigare MIFO klassade deponier. Ytterligare en deponi har lagts till de 12. Det är Främby industritipp som har undersökts enligt MIFO 2.  Pengar finns avsatta för perioden 2022-2024 för fortsatt arbete med analys och åtgärder.
FBS 2017:14 Tydliggöra kostnader för nedskräpning Falun: Ej genomförd
FBS 2017:15 Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Falun: 15 papperskorgar i centrum har fått askkoppar som lock. 8 fimpomater har installerats i Falu centrum

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.