Borlänge kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Borlänge kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

 

Hushållens källsortering

Det avfall som ändå uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Borlänge kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

I Borlänge är vi också bra på att sortera ut det farliga avfallet från mat- och restavfall, vilket är viktigt att fortsätta med.

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 30% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Borlänge sorteras 49%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 3 600 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att omkring hälften av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Borlänge och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 254 personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 469 980  kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca  132 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Borlänge medför ca 1 783 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Borlänge. Särskilt nöjd är invånarna med hämtning av mat- och restavfall, öppettider och hur ett besök vid återvinningscentralen fungerar liksom möjlighet att där lämna till återanvändning. Förtroendet för kommunens avfallshantering och nöjdheten med Borlänge Energi som leverantör av avfallstjänster är högt. Avfallstjänsterna bedöms i hög grad vara prisvärda.

Det invånarna är minst nöjda med är främst tillgänglighet och tömning och städning av återvinningsstationer som FTI ansvarar för.

 

Borlänge kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Borlänge också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Borlänge

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringBorlänge 2020Mål Borlänge 2022Dalarna 2020, medel
Sverige 2020, medel
Mängd hushållsavfall exkl slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016470<420530463
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201642%47%40%38%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
31% villa
35% lägenhet

>50%43% villa
37% lägenhet
-
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1-98%-95%
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas56% (växtnäring)
54% (energi)
50% (växtnäring)
40% (energi)
60% (växtnäring)
40% (energi)
34% (växtnäring)
29% (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetBorlänge 2019Mål Borlänge 2022Dalarna 2019, medel
Sverige 2019, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket49%61%54%59%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket49%55%53%52%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda84%
88%63%
67%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2021, status
FBS 2017:1 Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 2022 Borlänge: Inget deltagande under 2019
FBS 2017:2 Utreda förutsättningar för att utveckla och öka återbruksverksamhet Borlänge: Dala återbygg-depå – återbruka mer byggmaterial
FBS 2017:3 Ta fram ett tids- och kostnadsförslag för att utveckla ett intern kommunalt ”Blocket” för möbler m.m. Borlänge: Planerar använda IVL:s verktyg för att öka möjligheterna att återbruka material. Finns även TAGE på insidan Borlänge kommun.
FBS 2017:4 Fullfölj utredning om kretsloppspark/åter-bruksgalleria i Falun och ta ställning till investering Borlänge: Avvaktar resultat från Falun. Ny central ÅVC med möjlighet att återbruka mer placeras. Byggstart under 2021.
FBS 2017:5
Införa källsortering av Matavfall i Säter
2018-2022
FBS 2017:6 Införa källsortering inom kommunala verksamheter enligt beslutad renhållningsordning 2018-2022 Borlänge: Påbörjat. DMA-kontor Palladium är pilotkontor. Inventering av soprum pågår.
FBS 2017:7 Utreda möjligheterna att utveckla FNI (FastighetsNära Insamling av förpackningar) i flerfamiljshus Borlänge: Avvaktar tillståndspliktigt insamlingssystem.
FBS 2017:8 Överväg möjligheten att underlätta för aktörer att etablera textilinsamling i lämpliga sammanhang 2018-2019 Borlänge:

Fågelmyra on tour. Textilinsamling på ÅVC.

FBS 2017:9 Uppdatera information om Farligt Avfall till verksamhetsutövare och allmänhet. Falun, Borlänge och Säter:

Vi har inte gjort det, men borde vara ett regionalt samarbete. Det finns information till företagare på Falu Kommuns hemsida om rapporteringsskyldighet vid uppkomst, transport, behandling, mäkleri av farligt avfall.

FBS 2017:10 Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC 2018-2019 Borlänge: Ny central ÅVC med byggstart 2021 där insamling av återbruksmaterial kommer att underlättas. Den avlastar även Fågelmyra ÅVC vilket gör att mottagandet där underlättas och förbättras. Samt Dala återbyggdepå öppnades sommaren 2020.
FBS 2017:11 Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd för Dalarna 2017:12) 2020-2022 Falun, Säter, Borlänge: Dala VA valt att inte arbeta med en kommunal slamstrategi i avvaktan på slamutredningen ”Hållbar slamhantering”.

Borlänge: Arbetat fram slamstrategi för enskilda avlopp i Nya miljöstrategin för Borlänge kommun.

FBS 2017:12 Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd för Dalarna 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019-2022 Falun, Borlänge och Säter:

Strategi ej genomförd

FBS 2017:13 Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019-2022 Borlänge: 1 av 11 deponier undersökta i juni 2021.
FBS 2017:14 Tydliggöra kostnader för nedskräpning Borlänge: Gata/park på Borlänge Energi har separat redovisat kostnader.
FBS 2017:15 Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Borlänge:

Återkommer om åtgärd

 

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.