Älvdalens kommun

Hushållens avfallshantering

Här får du en överblick över det arbete som pågår i Älvdalens kommun. Hur ser nuläget ut, och vilka mål arbetar vi mot?

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder inom många områden. Främsta prioritet: att förebygga att avfall uppkommer. Här kan hushållen göra skillnad. Ta del av tips på vad du kan göra för att minska mängden avfall.

Hushållens källsortering

I Älvdalens kommun är mängden hushållsavfall per person mindre jämfört med de andra kommunerna i Dalarna. Det avfall som uppstår ska sorteras för att kunna omhändertas på rätt sätt.

➕ Invånarna i Älvdalens kommun källsorterar matavfallet bra. Sorterat matavfall är av god kvalitet och fritt från föroreningar. Detta lämnas till anläggning för att tillverka biogas för fordonsdrift och biogödsel som används till odling (kan även användas för ekologisk odling).

➖ I det brännbara restavfallet finns en stor andel förpackningar och returpapper samt matavfall. Sammantaget är bara 46% av det brännbara restavfallet rätt sorterat. Av hushållens samlade mängd förpackningar och tidningar i Älvdalen sorteras 58%

(i hela Dalarna 56%) ut på rätt sätt för avlämning till en återvinningsstation. I mängder motsvarar detta 450 ton förpackningar och tidningar som läggs i restavfallet (Dalarna 17 200 ton). Konsekvensen är främst att en stor del av av förpackningarna och tidningarna inte återvinns utan förbränns. Det är inte bara dåligt för miljön och klimatet, utan också ekonomin.

 

➡ Det vi i Älvdalen och Dalarna framförallt måste bli bättre på är att sortera förpackningar och tidningar och lämna det till en återvinningsstation (Ansvar FTI, se faktaruta).

 

Effekt – klimat och miljö

Det insamlade matavfallet bidrar till att 22  personbilar kan drivas med biogas, vilket motsvarar ca 41 547 kg CO2-eq i minskad klimatpåverkan. Det behandlade matavfallet bidrar sedan också till att ca 12 hektar jordbruksmark kan gödslas för ekologisk odling.

Varje felsorterat kg plastförpackning påverkar klimatet med ca 1,6 kg CO2-eq vilket motsvarar utsläpp av en bensindriven personbil i ca 0,55 km. Sedan tillkommer klimatpåverkan från övriga felsorterade förpackningar såsom papper, tidningar, metall och glas.

Källa:

Climate Benefits of Material recycling” Inventory of Average Greenhouse gas Emissins for Denmark, Norway and Sweden, TemaNord 2015:547

Emissionsfaktorer och värmevärden 2018, Naturvårdsverket.

Miljöfordon.se

 

Effekt – ekonomi

Felsorterade förpackningar medför att hushållen betalar två gånger om för att förpackningar ska omhändertas, dels genom avgifter som läggs på förpackningar och tidningar via producenterna (vid köp av vara), dels för transport och omhändertagande av restavfall till förbränning.

De felsorterade förpackningarna och tidningarna i Älvdalen medför ca 458 tkr i merkostnader varje år (i hela Dalarna ca 10 miljoner kr). Det är pengar som istället skulle kunna användas för att sänka avfallstaxan eller förbättra avfallshanteringen.

 

Så tycker kommuninvånarna om avfallshanteringen

➕ Invånarna är i stort sett nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i Älvdalen men senaste kundundersökningen visar att vi främst måste förbättra möjligheter lämna grovavfall och farligt avfall samt närhet och öppettider ÅVC.

➖ Det invånarna inte är nöjda med är hur återvinningsstationerna sköts avseende tömning och städning. Andelen invånare i Älvdalen som tycker att tömningsfrekvens och städning är ganska eller mycket bra är  44% respektive 37%, och nöjdheten har sjunkit betydligt de senaste åren.

 

Älvdalens kommun försöker påverka FTI (Förpacknings och Tidningsinsamling) att förbättra tömning och städning. I samarbete med övriga kommuner i Dalarna tittar Älvdalen också på andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna till sortering och avlämning av förpackningar och tidningar.

Samtliga 15 kommuner i Dalarna genomför vartannat år i branschen standardiserade kundundersökningar (främst villor) och plockanalyser (både villor och lägenheter) riktade mot hushållen .

 

Mål för hushållens avfallsmängd och sortering i Älvdalen

Här kan du se de mål i avfallsplanen som är inriktade på hushåll.

Avfallsmängd och sorteringÄlvdalen 2018Mål Älvdalen 2022Dalarna 2018, medel
Sverige 2018, medel
Mängden hushållsavfall exkl. slam och trädgårdsavfall ska minska (kg/person), jämfört med år 2016

OBS: Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna.
470<373498468
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %, jämfört med år 201642%49%38%37%
Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 % 1

OBS: Nytt beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor, trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, baterier, matavfall, textil, inert material.
Målet bedöms vara kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på målår 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.
32% villa
36% lägenhet
>50%29% villa
25% lägenhet
38% villa
32% lägenhet
Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % 1Mäts 201998%--
Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas43% (växtnäring)
22% (energi)
50% (växtnäring)
40% (energi)
46% (växtnäring)
32% (energi)
26% (växtnäring)
20% (energi)
1 Kommuner med källsortering matavfall i eget matavfallskärl
Attityder och nöjdhetÄlvdalen 2017Mål Älvdalen 2022Dalarna 2017, medel
Sverige 2017, medel
Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder ska öka med 10%, andel som svarar ganska eller väldigt mycket 58%64%55%55%
Hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 %, andel som svarar ganska eller väldigt mycket56%62%55%53%
Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10%, andel ganska eller mycket nöjda50%
55%62%
66%

FTI

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Insamlingen sker främst via återvinningsstationer som är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

Matavfall

Matavfall ska källsorteras, läggas i avsedd papperspåse och lämnas i för matavfall avsett kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår i hushållet när allt annat sorterats ut (farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar, matavfall och grovavfall.)

Grovavfall

Grovavfall är det avfall som är för skrymmande för att läggas i påse för restavfall. Det ska normalt lämnas vid återvinningscentral.

 

Vad ska du slänga? I sorteringsguiden kan du med en sökning enkelt få reda på vad du ska göra med olika slags avfall.

 

Uppföljning av kommunens mål och åtgärder

Åtgärdsnummer (från avfallsplan) Åtgärd (från avfallsplan) Tid (från avfallsplan) Uppföljning 2019, status
MOÄ 2017:1

(alla kommuner)

Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. 2018 – 22 Arbete för att få avtalen om Matsvinn i hamn; förmodligen påskrivna avtal.

Arbete för att få till en uppstart av DMA Kontor

MOÄ 2017:2 Se över delegation till

Arbetsmarknadsenhet/Arbete och utveckling, eller avtal med extern part (Älvdalen), så att frågan om att inkludera ett konkret utvecklingsansvar för området återbruk och återvinning övervägs.

2018 Behövs initiering via den lokala avfallsplanegruppen. Under planering.
MOÄ 2017:3 Göra förstudie som belyser alternativ och kostnader för en internkommunal bytesplats för möbler m.m. 2018 Projektplan och kostnadskalkyl för projektet är framtaget
MOÄ 2017:4

(alla kommuner)

Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning 2018 – 22 Beslut om att ta fram en projektplan och att börja med ett arbetsställe per kommun. Se även MOÄ 2017:6.
MOÄ 2017:5 Utvärdera tillkommande kostnad för att införa FNI av förpackningar vid alla kommunala hyresfastigheter där så är möjligt och strategiskt lämpligt. 2018 Beslut om att inleda med en lokal samverkansträff avseende det nya insamlingskravet med fastighetsnära insamling för att sedan initiera projektet.
MOÄ 2017:6 Utreda om och hur Arbete och Utveckling/AME kan stödja, utveckla och säkra löpande källsortering inom kommunal förvaltning (t.ex. hantering av flödet från kontor till avfallsutrymme där extern hämtning sker och andra tjänster) 2018 – 19 Identifiering av en möjlig samordning med MOÄ 2017:4, vilket beaktas i kommande projektplan för MOÄ 2017:4.
MOÄ 2017:7 Utföra ett informationsprojekt riktat mot hushåll, i två delar 2018 och 2019, som riktad insats mellan plockanalys 2017 och

2019.

2018 – 19 Projektet initierat med en områdesvis kontroll av sorteringsgrad i kärl hos privatkunder. Utifrån detta exempelområde kommer projektet att utvecklas vidare under 2019 och 2020.
MOÄ 2017:8 Implementera rutin för tillsyn av källsortering avfall på alla fasta tillsynsobjekt, med särskild prioritet på verksamheter med ”hushållsavfall”. 2018  
MOÄ 2017:9 Ta fram förslag på miljöstyrande taxa, som stödjer strävan mot bättre källsortering. 2018 Under framtagande och kommer enligt förslag att gälla fr.o.m. 2020.
MOÄ 2017:10 Införa FNI av textil vid alla kommunala hyresfastigheter där så är möjligt och strategiskt lämpligt. 2018 – 20 Inledande sondering avseende transportlogistik har utförts som underlag till start på projektsamverkan med bostadsbolagen.
MOÄ 2017:11

(alla kommuner)

Utveckla möjligheterna att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC.

 

(Alternativ och kostnad för bytesplatser på ÅVC:er och för återbruksmottagning på ÅVC:er i Älvdalen.)

2018 – 19 Arbete med ev. bytesplatser ej initierat. Projektering pågår avseende återbruksmottagning på Älvdalens ÅVC.
MOÄ 2017:12 Utreda möjligheterna att stödja etablering av och utveckla ett samarbete med en ekonomisk förening med syfte återbruk i Orsa. 2018 – 19 Ett arbete har påbörjats för att först genomlysa förutsättningarna för bolagets och kommunens arbete med återbruk, vilket sedan kan läggas till grund för det vidare arbetet.

Tidplan skjuts till 2019-2020

MOÄ 2017:13 Bedriva ett löpande samverkans- och utvecklingsarbete med hållbarhets- och fokusområden som återbruk, sysselsättning, socialt företagande samt integration (Mora). 2018 – 22 Projektgrupp har etablerats och ett s.k. St Maryprojekt har startats upp med Svenska kyrkan som projektansvarig, där flera förvaltningar inom Mora kommun samt Nodava deltar i styrgruppen för projektet.
MOÄ 2017:14

(Alla kommuner.

Gäller ej ÄVA AB.)

Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) 2018 – 20 Projektstart initierad genom framtagande av preliminärt utkast till projektplan. Projektet är efter detta vilande.
MOÄ 2017:15

(alla kommuner)

Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:15, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. 2019 – 22 Viss initial genomgång av ansvarsfördelning inom kommun har utförts som grund för projektstart.

Inväntar planerade besök från länsstyrelse

MOÄ 2017:16

(alla kommuner)

Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. 2019 – 22 Inväntar planerade besök från länsstyrelse
MOÄ 2017:17

(alla kommuner)

Tydliggöra kostnader för

nedskräpning

Löpande Kontrollera om något har skett via det regionala nätverket för gata/park. Länsgemensam statusredovisning troligen det mest relevanta.
MOÄ 2017:18

(alla kommuner)

Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Löpande efter utförda enkäter Kontrollera om något har skett via det regionala nätverket för gata/park.

Länsgemensam statusredovisning troligen det mest relevanta.

 

 

Källor

FTI AB

Avfall Sverige – statistik hämtad från Avfall web

Återvinningsindustrierna – beräkna koldioxidbesparing med återvinning

Transportstyrelsen – statistik över koldioxidutsläpp

Energigas Sverige m.fl. – Hjälpmedel för redovisning av biogas enligt hållbarhetskriterier för biodrivmedel.