Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2022

 

Kretslopp och resurshushållning – startseminarium

Den 25 augusti 2022 hålls digitalt startseminarium där vi redogör för revidering av kretsloppsplaner och introducerar några av de viktigaste områdena i arbetet med stöd av Naturvårdsverk,  Upphandlingsmyndighet, Avfall Sverige, Livsmedelsverk och regionala aktörer.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan -Välkomna!

 

Work shop nedlagda deponier

Den 8 november 2022 hålls wok shop om hur vi i Dalarna ska hantera nedlagda deponier fram till 2030.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan – Välkomna!

 

Work shop om nedskräpning

Den 28 september 2022 hålls work shop om hur vi i Dalarna ska hantera nedskräpningsfrågor de kommande åren. Work shopen är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan – Välkomna!

DALATRÄFFEN

Den 27-28 april genomfördes den första upplagan av Dalaträffen med ca 100 deltagare från Dalarna och Gävleborg, såväl tjänstemän som politiker.

På träffen deltog Avfall Sverige genom VD Tony Clark och ordförande Lasse Stjernkvist samt chefsjurist Sven Lundgren. Från SKR deltog sakkunnige inom avfall Charlotte Löfgren.

Dalaträffen 27-28 april 2022Dalaträffen 27-28 april 2022

Förutom att belysa och diskutera de viktigaste nuvarande och framtida avfallsfrågorna gavs särskild fokus på förslag framtida insamling av  förpackningar.

Vid träffen gavs också 18 leverantörer i avfallsbranschen möjlighet att informera och visa sina tjänster och tankar om framtiden.

Avfall Sverige – aktuella frågor och viktigare utmaningar i avfallsbranchen

Avfall Sverige – Förpackningsavfall                 Bintel AB                     Botek                        DalarnaGävleborg

Famico – Sortera i Tofflor                                Finncont                       Flintab                       Geesinknorba

JOAB                                                              Mared                           PWS

San Sac                                                         Svenco                         YASKAWA                 NTM

Robotsortering

Kommande arrangemang 2022

 

Webbinarium om miljömässig upphandling i Dalarna – nuläge och behov

Den 18 oktober hålls en work shop om miljömässig upphandling i Dalarna.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan kommer senare.

 

Work shop om cirkularitet kring avloppsvatten/slam

Den 18 oktober hålls en work shop om cirkularitet kring avloppsvatten/slam.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Seminariet medarrangeras av Dala VA

Inbjudan kommer senare.

 

Hushållens resursanvändning

Den 19 oktober 2022 hålls seminarium om hushållens resursanvändning. Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Seminariet kommer vara inriktat att tillvarata erfarenheter från projektet minimeringsmästarna där många hushåll i Dalarna deltar.

Inbjudan kommer senare.

 

Nytt insamlingssystem kommunalt avfall

Den 25 oktober 2022 hålls seminarium om hur vi i Dalarna ska utforma framtidens insamling av förpackningar med utgångspunkt från den nya förordningen som väntas beslutas juni 2022.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Vid seminariet deltar bland annat Avfall Sverige.

Inbjudan kommer senare.

 

Kretslopp och resurshushållning – redovisning temagrupper

Den 29 november 2022 hålls seminarium där alla områden i revidering av kretsloppsplanerna summeras.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan kommer senare.

 

Kommande arrangemang 2023

 

Seminarium om miljömässig upphandling i Dalarna – mål och prioriteringar 2023 – 2030

Den 19 januari 2023 hålls en work shop om miljömässig upphandling i Dalarna kring mål och åtgärder 2023-2030.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan kommer senare.

 

Webbinarium om cirkularitet och avfallshantering flerbostadshus i Dalarna

Den 26 januari hålls ett seminarium som rör flerbostadshusens utmaningar kring cirkulariet och avfallshantering.

Webbinariet kommer rikta sig till både kommunala och privata bostadsföretag.

Webbinariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan kommer senare.

 

Seminarium om återbruk och återvinning byggavfall

Under hösten eller i början av 2023 kommer ett seminarium arrangeras kring återbruk och återvinning av byggavfall.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023.

Inbjudan kommer senare.

Webbinarium – ”Minska plasten med smart upphandling”

Den genomfördes 23 februari 2022 med både nationella och regionala föreläsare. Ett 50 tal tjänstemän och politiker deltog.

Ta del av innehållet här nedan :

Bakgrund – Hanna Bergman

Presentation -Plast i kommande avfallsplaner

Upphandlingsmyndigheten

UhC

Naturvårdsverket

DalaAvfall, Borlänge Energi

Ludvika Kommun

Uppsala Kommun

 

 

Digital Workshop om nedlagda deponier

Den 17 februari hölls en digital Workshop om nedlagda deponier. Närmare 35 deltagare med bra inspel och engagemang. Ta del av innehållet under dagen och summeringen av det som lyftes fram som viktigt att prioritera i det fortsatta arbetet.

Program för workshopen

Inledning

Nedlagda deponier – Smedjebacken

Nedlagda deponier – Falun

Förorenade områden – Ludvika

Nedlagda deponier – Länsstyrelse

Summering

Seminarier och arrangemang 2021

 

Dalarnas Avfallsplanedag 2021

Den 23 november arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner.

Ett 80 tal förtroendevalda och tjänstemän deltog och under dagen presenterades ett flertal inspirerande föredrag från olika håll i Dalarna som har sin koppling till den gemensamma avfallsplaneringen i Dalarna. Avfall Sverige deltog också gällande det nya förslaget på förordning om förpackningar.

Måluppföljning pågående avfallsplaner hanterades och dagens avslutades med genomgång av förslag revidering avfallsplaner som avses genomföras 2022.

Här nedan kan ni ta del av innehållet i de föredrag som hölls:

Möbelpoolen från kaos till resurs – Thomas Sundin

Nedlagda kommunala deponier -Maria Winge Tonning

Cirkulär ekonomi – Magnus Eriksson

Avfallsplanedagen -Joakim Storck

Fimpkampanj – Jenny Croneryd

Håll Sverige Rent

Matsvinn – Hanna Bergman och Anders Frodig

Återbruk kontorsmiljö – Felicia Casselbrant

DalaAvfall – uppföljning

DalaAvfall – förslag revidering av avfallsplaner

Dala Återbyggdepå – Christian Olhans

Minimeringsmästarna – Cajsa Hagberg

Avfall Sverige – förordning förpackningar

Upphandling – Annika Varghans

Anteckningar från Grupparbete

 

 

 

Aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus – 24 samt 31 augusti

Den 24 och 31 augusti bjuds kommunala och privata fastighetsägare till flerbostadshus i Dalarna in till information och dialog kring aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus. Avfallshanteringen blir allt viktigare i vårt samhälle då den är en mycket viktig del i att minska klimatpåverkan och säkerställa en god och hållbar miljö. Dessutom finns det lagar och krav som fastighetsägaren måste hantera.

Vid träffarna kommer branschorganisationen Avfall Sverige berätta om aktuella lagar och krav, ex det kommande kommunala ansvaret för returpapper. Information från plockanalys av restavfall i flerbostadshus 2020 kommer ges liksom vad som sker med allt som återvinns. Goda exempel och framtida samarbete är frågor som lyfts vid den andra träffen.

Program bifogas här

Den 24 augusti hölls första träffen och här nedan kan man ta del av vad som diskuterades då.

Källsortering  –  gällande och kommande krav

Plast i förbränning

Plockanalys Dalarna

Materialåtervinning – förpackningar

Ett gemensamt Nordiskt skyltsystem

Mentimeter – flerbostadshus

Den 31 augusti hölls andra träffen och här nedan kan man ta del av vad som togs upp vid det tillfället.

Inledning

Presentation LudvikaHem

Presentation Tunabyggen

Presentation Kopparstaden

Returpapper

Förpackningar

Vägledning för rapportering av farligt avfall

 

 

Seminarier och arrangemang 2020

Workshop om att minska nedskräpning i Dalarna

Den 17 november arrangerades en digital workshop om att minska nedskräpning i Dalarna. Syftet är att minska nedskräpning i våra samhällen och i vår natur, särskilt fjällmiljöer. Dagen arrangerades av företrädare från den regionala avfallsplanegruppen i Dalarna samt Håll Sverige Rent, Gata/Park-nätverket och Visit Dalarna. 25-30 personer deltog vid de olika blocken som diskuterades under dagen, bland annat från kommunernas gata/park-verksamhet, kommunala bostadsbolag, skola, kommunikation och renhållare.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här.

Dalarnas Avfallsplanedag 2020

Den 7 oktober arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner. Målgrupp är tjänstemän och politiker med koppling till avfallsplanering i Dalarna, ex lokala avfallsplanegrupper, miljöstrateger, bostadsbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc.

Här kan ni ta del av dokumentation från dagen!

WEBBINAR- Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

Den 10 september genomfördes ett webbinar om ”Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk”.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Vad innebär nya förordningen om fastighetsnära insamling för bostadsbolag?

Den 9 september bjuds bostadsbolag i Dalarna in till en träff där förpacknings- och tidningsinsamlingen medverkar. Information om nya förordningar och möjlighet till frågor och diskussion hur detta påverkar bostadsbolagen i Dalarna.

Inbjudan till den 9 september OBS! Denna dag kommer flyttas längre fram. Återkommer när nytt datum bestämts!

Hållbar konsumtion/textil-smart

Den 9 september arrangerade Länsstyrelsen Dalarna och DalaAvfall tillsammans med Naturvårdsverket och Konsumentverket en dag om hållbar konsumtion och textil. Dokumentation framgår nedan.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Den 30 september arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en konferens om hur vi kan utforma våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt. Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter.

Inbjudan 30 september

 

”Papperspåsedagen 5 mars ”

Torsdagen den 5 mars hölls ett uppskattat seminarium i Borlänge angående hållbara upphandlingar för att minska avfall och ökad användning av papperspåsar. Länsstyrelse, Upphandlingscenter, Borlänge Energi var några av de som presenterade deras arbete och planer i ämnet.

Dokumentation från dagen finns här nedan:

Papperspåsedagen 5 mars – Länsstyrelsen och UhC

Papperspåsedagen 5 mars – Borlänge Energi

 

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan:
Inspirationsdag flerbostadshus

Workshop bovärdar

Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter

Vilken typ av källsorterare är jag!

Hur sorterar du frigolit?

Plastbanta

Snuskbesticken

Äckelhanduken

Sammanfatta dagen!

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan;

”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer

”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop

 

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

 

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/

 

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se