Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2022-2023

 

Kommande arrangemang 2023

 

Utförda arrangemang 2023

Seminarium om miljömässig upphandling i Dalarna – mål och prioriteringar 2023 – 2030

Den 18 januari 2023 deltog ca 30 personer i ett seminarium om miljömässig upphandling.

Syftet var att diskutera förslag mål och åtgärder kretsloppsplan kring miljömässig upphandling, där slutliga förslaget ska vara klart april 2023. Inledningsvis gavs flera exempel kring hållbar upphandling, från CirEko, Upphandlingscenter Dalarna (UhC), Falun kommun och Vasakronan. Behov av framtida dalasamverkan presenterades av Anders Karlin, UhC. Gruppdiskussion mynnade ut i viktiga synpunkter som kommer inarbetas i fortsatt arbete.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Välkomna till webbinarium              Revidering kretsloppsplaner – Inledning

Seminarium – Anders K                    Seminarium Karolina G                     Avfallsminimering – Anna D

Förslag kretsloppsplan- inköp och upphandling              Minska plastanvändningen inom Omvårdnadsförvaltningen – Marianne H

 

Seminarium om nya förordningen förpackningar samt avfallshantering flerbostadshus i Dalarna

Den 26 januari 2023 deltog ca 45 personer i ett seminarium om förordning förpackningar som övergår i kommunalt insamlingsansvar från 2024.

Målgrupp var fastighetsägare flerbostadshus. Avfall Sverige, DalaAvfall samt Tunabyggen och Kopparstaden presenterade förordningen med fakta och planer om fortsatt arbete. Bland annat överenskom att återkommande träffar för flerbostadshus bör arrangeras för erfarenhetsutbyte och planering.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Mentimeter                             Avfall Sverige                                        DalaAvfall

Tunabyggen                            Kopparstaden

Webinarium 25 april

Den 25 april hölls ett webinarium för att presentera förslag kretsloppsplan som sedan ska ut på remiss och utställning. Information gav även kring kommunala insamlingsansvaret förpackningar liksom förstudie cirkulär ekonomi som koordinerats med framtagandet av kretsloppsplanerna.

Alla kommuner var representerade och flertalet hade samlats i sina lokala grupper för gemensamt deltagande. Efter den gemensamma genomgången hade kommunerna möjlighet att hålla lokala diskussioner om kretsloppsplanen och kommande hantering.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Webinarium , Kretsloppsplan                                                                Webinarium , Förpackningar -kortversion 

Cirkulär ekonomi Webinarium Kretsloppsplaner

 

Webinarium fastighetsnära insamling förpackningar flerbostadshus

Den 5 september kl 13-15 hölls webinarium kring fastighetsnära insamling förpackningar enligt ny förordning.

Webinariet var en uppföljning av den träff som hölls den 26 januari.

Nedan kan man ta del av innehållet under webinariet.

Avfall Sverige – Jenny Westin                                     Avfall Sverige – Karin Jönsson

Behov erfarenhetsutbyte och samverkan flerbostadshus Dalarna                   Kretsloppsplaner DalaAvfall

Tunabyggen – Fredrik Gedin

 

 

 

 Utförda arrangemang 2022

 

Kretslopp och resurshushållning – redovisning temagrupper

Den 29 november summerades höstens arbete i 12 temagrupper som skapat fokus på vad som ska prioriteras åren fram till 2030. De 12 temagrupperna har varit Förpackningar, Hushållens konsumtion, Hållbar textilanvändning, Hållbara återvinningscentraler, Klimateffektiv insamling och behandling av matavfall, Miljömässig upphandling, Minska användning av plast och dess klimatpåverkan, Minska matsvinn, Minska nedskräpning, Nedlagda deponier, Byggavfall och masshantering samt Hållbara avloppsresurser. Temagruppernas arbete utgör underlag till framtagande av kretsloppsplaner som ska beslutas i dalakommunerna under 2023. Arbetet med temagrupper har omfattat nära 150 personer från kommuner, region, länsstyrelse men också aktörer som har beröring till arbetet hoppas vi ger ökade möjligheter till att mål och åtgärder kan genomföras.

Under 2022 har 13 seminarier och webbinarier hållits med ca 620 deltagare som ger en kunskapsgrund och en plattform av erfarenheter och goda exempel.

Samverkan är ofta avgörande för att möjliggöra utveckling och vi arbetar med devisen Dalarna Minskar Avfallet som beskriver vart vi strävar om vi alla hjälps åt i Dalarna.

 

Seminarium – Summering/sammanfattning temagrupper                    Fortsatt arbete

Förstudie Cirkulär ekonomi 29 nov

Summering  av sammanfattningar Temagrupper

 

Temagrupp Byggavfall        Temagrupp Förpackningar    Temagrupp Hushållens konsumtion     Temagrupp Matsvinn

Temagrupp Hållbar textilanvändning            Temagrupp Hållbara ÅVC

Temagrupp Klimateffektiv insamling och behandling matavfall     Temagrupp Masshantering       Temagrupp Nedskräpning

Temagrupp Miljömässig upphandling      Temagrupp Nedlagda deponier     Temagrupp Minska användning av plast…..

 

Hållbar konsumtion

Den 10 november 2022 deltog ca 30 personer i ett seminarium om hållbar konsumtion.

Fakta och statistik blandades med konsumentpsykologi från Naturvårdsverket, klimatneutrala Borlänge, Åre återbruk, minimeringsmästarna och studiefrämjande. Allt avrundades i en gruppvis diskussion om fortsatta prioriteringar kring hushållens konsumtion som summerades översiktligt i mentimeter.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Förstudie Cirkulär ekonomi – Konsumtion                                 Hushållens konsumtion – statistik och fakta

Konsumtionspsykologi – Naturvårdsverket                                 Menti grupparbete -hushållens konsumtion

Studiefrämjandet                           Åre återbruk                         Revidering kretsloppsplaner – sammanfattning

Minimeringsmästarna

Klimatneutrala Borlänge

 

Nedlagda deponier

Den 8 november 2022 deltog ca 25 personer i ett webbinarium om hur vi ska arbeta med nedlagda deponier perioden 2023 – 2030.

Förutom tydliga mål om att slutföra arbetet till 2030 så behandlades en arbetsmall som kan vara stöd för kommunernas planering, genomförande och efterarbete.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Välkomna till webinarium                      Webbinarium nedlagda deponier – Länsstyrelsen             Dalamall nedlagda deponier – utkast

Nedlagda deponier – Förslag, mål och åtgärder

 

Hållbara ÅVC – Kikås återbruk

Den 8 november 2022 deltog ca 20 personer i ett extrainsatt webbinarium kring Kikås återbruk i Mölndal. Återbruket är nytt och har en del nytänkande.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

 

Framtida insamlingssystem förpackningar

Den 25 oktober 2022 deltog ca 70 personer i ett seminarium om framtida insamlingssystem förpackningar med utgångspunkt från den förordning som beslutades i juni 2022.

År 2024 övertar kommunerna insamlingsansvaret och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll. Avfall Sverige och Naturvårdsverket presenterade förslagen och vi fick också höra exempel på insamlingssystem från flera kommuner.

Seminariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Välkomna till seminarium -Förpackningar          Revidering kretsloppsplaner – Inledning                    Avfall Sverige – Jenny Westin

Dalarnas arbete med förpackningar                   Nationella erfarenheter kring insamlingssystem      Sälenfjällen Tällberg 2022

Utvärdering BigBelly -projekt i Särna                  WBAB- flerfackskärl                                                        FNI flerfamiljshus Tunabyggen

Naturvårdsverket – om förslag på föreskrifter

 

Hållbara återvinningscentraler i Dalarna

Den 20 oktober 2022 deltog ca 30 personer i ett webbinarium om hur vi i Dalarna ska kan utveckla hållbara återvinningscentraler de kommande åren. SSAM, Tekniska verken i Linköping och Hudiksvalls kommun presenterade sina erfarenheter kring hållbara ÅVC med särskild fokus på återbruk och kommunplast.

Det gavs också exempel på nyttan med att minska brännbart avfall som kan ge stora klimateffekter och stor ekonomisk nytta. Webbinariet avslutades med gruppdiskussion om fortsatta prioriteringar.

Webbinariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Hållbara ÅVC – Inledning                  Hållbara ÅVC -Fakta och Statestik

Hudiksvall                                           Menti                                                               SSAM

 

Miljömässig upphandling i Dalarna – nuläge och behov

Den 18 oktober 2022 deltog ca 40 personer i ett webbinarium om hur vi i Dalarna ska kan utveckla arbetet med miljömässig upphandling de kommande åren. Ludvika kommun, UhC, UDD, Region Dalarna beskrev goda exempel i Dalarna.

Sedan inspirerade flera nationella intressenter kring miljömässig upphandling med visst fokus på elektronik och plast. Webbinariet avslutades med gruppdiskussion om fortsatta prioriteringar.

Webbinariet är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Välkomna                        Inledning – Miljömässig upphandling               Förstudie Cirkulär ekonomi                    UhC

ATEA                                Elkretsen                                                               Inrego                                                          Menti

Noteringar- grupparbete

Miljömässig upphandling – Jacob Holgersson                            Svensk plaståtervinning

 

 Work shop om cirkularitet kring slam

Den 18 oktober 2022 hölls ett möte med Dala VA, Länsstyrelse och DalaAvfall kring hur vi i Dalarna ska hantera ökad cirkularitet från slam. Svenskt Vatten deltog och bidrog med nationella erfarenheter. Work shopen är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Inbjudan                                   Slamhantering – Inledning                                             Förstudie Cirkulär ekonomi

Dala VA -Uppströmsarbete                           Aktuella svenska VA-plan- och slamfrågor

 

Work shop om nedskräpning

Den 28 september 2022 deltog mellan 40-50 personer i en work shop om hur vi i Dalarna ska hantera nedskräpningsfrågor de kommande åren. Naturvårdsverket informerade om kommande krav förpackningar och nedskräpning och Håll Sverige Rent och Städa Sverige gav inspiration till samarbete i Dalarna kring nedskräpning. Work shopen är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Inledning

Håll Sverige Rent                                     NV Nedskräpningsavgifter                                        NV Populära platser mm

Städa Sverige                                          Mentimeter

 

Kretslopp och resurshushållning – startseminarium

Den 25/8 deltog över 80 deltagare från alla Dalakommuner där nationella experter och regionala och lokala exempel växlades som sammantaget ger en överblick över hela arbetet med kretsloppsplaner. Allt är en del i Dalarnas gemensamma devis ”Dalarna minskar avfallet” och vi fick ett litet tips om att second hand ska bli first hand.

 

Här kan ni ta del av innehållet under dagen:

Inledning  – DalaAvfall                                          Förstudie cirkulär ekonomi – Länsstyrelsen                    Cirkulär ekonomi – Länsstyrelsen

Avfallsförebyggande – Naturvårdsverket              Hållbar konsumtion och produktion – Upphandlingsmyndigheten

Förebyggande – Avfall Sverige                              Miljömässig upphandling – UhC                                     Minimeringsmästarna – FEV

Dala återbyggdepå – Borlänge Energi                  Nationellt matsvinn – SLV                                                Matsvinn – Mora kommun

Hållbar plastupphandling – Naturvårdsverket        Hållbar plastupphandling – Upphandlingsmyndigheten

Minska plast vid upphandling – Länsstyrelsen      Förbränning plast, kretsloppsplan – Borlänge Energi

Textil – Naturvårdsverket                                      Textil – Human Bridge                                                    Menti Summering och viktiga frågor

 

DALATRÄFFEN

Den 27-28 april genomfördes den första upplagan av Dalaträffen med ca 100 deltagare från Dalarna och Gävleborg, såväl tjänstemän som politiker.

På träffen deltog Avfall Sverige genom VD Tony Clark och ordförande Lasse Stjernkvist samt chefsjurist Sven Lundgren. Från SKR deltog sakkunnige inom avfall Charlotte Löfgren.

Dalaträffen 27-28 april 2022Dalaträffen 27-28 april 2022

Förutom att belysa och diskutera de viktigaste nuvarande och framtida avfallsfrågorna gavs särskild fokus på förslag framtida insamling av  förpackningar.

Vid träffen gavs också 18 leverantörer i avfallsbranschen möjlighet att informera och visa sina tjänster och tankar om framtiden.

Avfall Sverige – aktuella frågor och viktigare utmaningar i avfallsbranchen

Avfall Sverige – Förpackningsavfall                 Bintel AB                     Botek                        DalarnaGävleborg

Famico – Sortera i Tofflor                                Finncont                       Flintab                       Geesinknorba

JOAB                                                              Mared                           PWS

San Sac                                                         Svenco                         YASKAWA                 NTM

Robotsortering

Webbinarium – ”Minska plasten med smart upphandling”

Den genomfördes 23 februari 2022 med både nationella och regionala föreläsare. Ett 50 tal tjänstemän och politiker deltog.

Ta del av innehållet här nedan :

Bakgrund – Hanna Bergman

Presentation -Plast i kommande avfallsplaner

Upphandlingsmyndigheten

UhC

Naturvårdsverket

DalaAvfall, Borlänge Energi

Ludvika Kommun

Uppsala Kommun

 

 

Digital Workshop om nedlagda deponier

Den 17 februari hölls en digital Workshop om nedlagda deponier. Närmare 35 deltagare med bra inspel och engagemang. Ta del av innehållet under dagen och summeringen av det som lyftes fram som viktigt att prioritera i det fortsatta arbetet.

Program för workshopen

Inledning

Nedlagda deponier – Smedjebacken

Nedlagda deponier – Falun

Förorenade områden – Ludvika

Nedlagda deponier – Länsstyrelse

Summering

Seminarier och arrangemang 2021

 

Dalarnas Avfallsplanedag 2021

Den 23 november arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner.

Ett 80 tal förtroendevalda och tjänstemän deltog och under dagen presenterades ett flertal inspirerande föredrag från olika håll i Dalarna som har sin koppling till den gemensamma avfallsplaneringen i Dalarna. Avfall Sverige deltog också gällande det nya förslaget på förordning om förpackningar.

Måluppföljning pågående avfallsplaner hanterades och dagens avslutades med genomgång av förslag revidering avfallsplaner som avses genomföras 2022.

Här nedan kan ni ta del av innehållet i de föredrag som hölls:

Möbelpoolen från kaos till resurs – Thomas Sundin

Nedlagda kommunala deponier -Maria Winge Tonning

Cirkulär ekonomi – Magnus Eriksson

Avfallsplanedagen -Joakim Storck

Fimpkampanj – Jenny Croneryd

Håll Sverige Rent

Matsvinn – Hanna Bergman och Anders Frodig

Återbruk kontorsmiljö – Felicia Casselbrant

DalaAvfall – uppföljning

DalaAvfall – förslag revidering av avfallsplaner

Dala Återbyggdepå – Christian Olhans

Minimeringsmästarna – Cajsa Hagberg

Avfall Sverige – förordning förpackningar

Upphandling – Annika Varghans

Anteckningar från Grupparbete

 

 

 

Aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus – 24 samt 31 augusti

Den 24 och 31 augusti bjuds kommunala och privata fastighetsägare till flerbostadshus i Dalarna in till information och dialog kring aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus. Avfallshanteringen blir allt viktigare i vårt samhälle då den är en mycket viktig del i att minska klimatpåverkan och säkerställa en god och hållbar miljö. Dessutom finns det lagar och krav som fastighetsägaren måste hantera.

Vid träffarna kommer branschorganisationen Avfall Sverige berätta om aktuella lagar och krav, ex det kommande kommunala ansvaret för returpapper. Information från plockanalys av restavfall i flerbostadshus 2020 kommer ges liksom vad som sker med allt som återvinns. Goda exempel och framtida samarbete är frågor som lyfts vid den andra träffen.

Program bifogas här

Den 24 augusti hölls första träffen och här nedan kan man ta del av vad som diskuterades då.

Källsortering  –  gällande och kommande krav

Plast i förbränning

Plockanalys Dalarna

Materialåtervinning – förpackningar

Ett gemensamt Nordiskt skyltsystem

Mentimeter – flerbostadshus

Den 31 augusti hölls andra träffen och här nedan kan man ta del av vad som togs upp vid det tillfället.

Inledning

Presentation LudvikaHem

Presentation Tunabyggen

Presentation Kopparstaden

Returpapper

Förpackningar

Vägledning för rapportering av farligt avfall

 

 

Seminarier och arrangemang 2020

Workshop om att minska nedskräpning i Dalarna

Den 17 november arrangerades en digital workshop om att minska nedskräpning i Dalarna. Syftet är att minska nedskräpning i våra samhällen och i vår natur, särskilt fjällmiljöer. Dagen arrangerades av företrädare från den regionala avfallsplanegruppen i Dalarna samt Håll Sverige Rent, Gata/Park-nätverket och Visit Dalarna. 25-30 personer deltog vid de olika blocken som diskuterades under dagen, bland annat från kommunernas gata/park-verksamhet, kommunala bostadsbolag, skola, kommunikation och renhållare.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här.

Dalarnas Avfallsplanedag 2020

Den 7 oktober arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner. Målgrupp är tjänstemän och politiker med koppling till avfallsplanering i Dalarna, ex lokala avfallsplanegrupper, miljöstrateger, bostadsbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc.

Här kan ni ta del av dokumentation från dagen!

WEBBINAR- Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

Den 10 september genomfördes ett webbinar om ”Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk”.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Vad innebär nya förordningen om fastighetsnära insamling för bostadsbolag?

Den 9 september bjuds bostadsbolag i Dalarna in till en träff där förpacknings- och tidningsinsamlingen medverkar. Information om nya förordningar och möjlighet till frågor och diskussion hur detta påverkar bostadsbolagen i Dalarna.

Inbjudan till den 9 september OBS! Denna dag kommer flyttas längre fram. Återkommer när nytt datum bestämts!

Hållbar konsumtion/textil-smart

Den 9 september arrangerade Länsstyrelsen Dalarna och DalaAvfall tillsammans med Naturvårdsverket och Konsumentverket en dag om hållbar konsumtion och textil. Dokumentation framgår nedan.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Den 30 september arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en konferens om hur vi kan utforma våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt. Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter.

Inbjudan 30 september

 

”Papperspåsedagen 5 mars ”

Torsdagen den 5 mars hölls ett uppskattat seminarium i Borlänge angående hållbara upphandlingar för att minska avfall och ökad användning av papperspåsar. Länsstyrelse, Upphandlingscenter, Borlänge Energi var några av de som presenterade deras arbete och planer i ämnet.

Dokumentation från dagen finns här nedan:

Papperspåsedagen 5 mars – Länsstyrelsen och UhC

Papperspåsedagen 5 mars – Borlänge Energi

 

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan:
Inspirationsdag flerbostadshus

Workshop bovärdar

Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter

Vilken typ av källsorterare är jag!

Hur sorterar du frigolit?

Plastbanta

Snuskbesticken

Äckelhanduken

Sammanfatta dagen!

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan;

”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer

”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop

 

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

 

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/

 

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se