Varför källsortera

Så källsorterar vi i Dalarna

Plockanalyser av mat- och restavfall genomförs normalt vart 3.e år i alla kommuner i Dalarna. Undersökningen sker utifrån av branschen standardiserat förfarande.

Kommunalt avfall består av matavfall, restavfall, trädgårdsavfall, förpackningar och returpapper, farligt avfall och grovavfall. Till kommunalt avfall räknas också slam från enskilda brunnar.

Grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall förs normalt till återvinningscentral. Slam från enskilda brunnar berör bara de som ej har kommunalt avlopp.

Uppgifter nedan bygger på Avfall Sveriges statistik ”Avfall web”. Siffrorna ingående i ”Dalarnas sortering hemma” och Villaägarnas respektive lägenhetsboendes sortering i Dalarna bygger på att andelen rätt sorterat i restavfallspåsen vid plockanalys delas med mängd insamlat restavfall, matavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall/el/batterier.

Dalarnas sortering hemma

 

Villaägarnas sortering i Dalarna

 

Lägenhetsboendes sortering i Dalarna

 

Dalarnas innehåll restavfall (brännbart)

 

Nyttan med källsortering

 

Sorteringsguiden