Verksamhetsavfall

4.9.1 Nulägesanalys

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Bland annat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall fram.

Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige (om man inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det farliga avfallet.

Naturvårdsverkets mål är att minska mängderna och minska farligheten i det bygg- och rivningsavfall som uppstår.

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s avfallsdirektiv öka till minst 70 viktprocent före år 2020.

I avfallsplanen 2012 – 2017 fanns åtgärden ”Utvärdera behov av förbättrade rutiner för hantering av rivningslov”. Utifrån detta har ett arbete genomförts för att ta fram checklistor/rutiner för rivningsplaner. Utvärdering av detta pågår.

I Dalarna finns en ideell förening som arbetar inom byggsektorn, ByggDialog Dalarna. Föreningen ska bland annat jobba med hållbar utveckling.

4.9.2 Övergripande mål

Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt

4.9.3 Mätbara mål

Mätbara mål ej satta denna planperiod

 

4.9.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkan Tid
2017:18 Utveckla modell för återbruksverksamhet inom byggbranschen med utgångspunkt från ”Förslag på arbetsmodell för återbruk
av byggmaterial”, Examensarbete i byggteknik för Byggarbetsledare (BY 1025), 2017-05-29.
ByggDialog Dalarna 2018
2017:19 Återaktualisera och uppdatera projekt angående tillsyn och rutiner bygg- och rivningsavfall från avfallsplan 2012 – 2017 Länsstyrelsen Miljö- och byggtillsyn 2018
2017:20 Utveckla avfallsförebyggande i tillsynsvägledningsplaner för miljö samt bygg.
Beakta förutsättningar tillsyn gällande
– källsortering i hushåll och verksamheter enligt gällande renhållningsordning (samarbete DalaAvfall)
– avfallshierarkin tillämpas vid tillsyn mot verksamheter (rutiner finns)
avfallshierarkin tillämpas vid upphandling
Länsstyrelsen Miljö- och byggtillsyn 2020

4.9.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.