Uppkomst, förebyggande och återanvändning av avfall med kommunalt ansvar

4.1.1 Nulägesanalys

I avfallshierarkin är avfallets uppkomst den högsta och viktigaste nivån som alla länder i Europa strävar att förbättra och den är numera inarbetad i Miljöbalken. I Dalarna berör detta till stor del kommunernas och hushållens konsumtionsmönster samt källsortering i hushåll, kommunal verksamhet och arbetsplatser. Förebyggande av matsvinn och textilier är särskilt prioriterat.

Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan har under senare år hamnat allt mer i fokus. 2012 startade FN ett tioårigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion, och i det internationella arbetet med Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion ett av de fastställda 17 målen.

Nationellt anges att återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för återanvändning.

I Sverige är avfallshanteringen effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås.

Hushållsavfallet har tenderat att öka de senaste åren i Dalarna, se diagram med trendlinje. I Dalarna kastar således ett medelhushåll ca 508 kg/person och år (2016), vilket är i nivå med Sverigesnittet (515 kg/person).

Mängd insamlat hushållsavfall i Dalarna (kg/person, kommunmedel)

Under 2015 – 2016 utvecklades möjligheterna att samla in textilier i många av kommunerna i Dalarna. Utvecklingen har medfört att insamlade textilier numera återanvänds och det som inte återanvänds bearbetas för textilåtervinning.

Hushållens vilja att ändra sitt levnadssätt för att minimera avfallsmängder har ökat från 33 % år 2013 till 41 % år 2015 (Sverige medel 50 %). Dessutom styr 50 % sin konsumtion mot ökad återanvändning (Sverige 48 %), vilket är i nivå med värdet för 2013.

I Avfallsplan 2013 – 2017 sattes målet att andelen personer som försöker styra sin konsumtion mot ökad återanvändning och/eller tjänstekonsumtion ska öka med minst 10 % mellan mättillfälle i kundenkäter 2013 – 2017. Utfallet år 2015 var 50 % jämfört med 49 % år 2013, alltså långt ifrån målet.

4.1.2 Övergripande mål

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning.

4.1.3 Mätbara mål 2022

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.

4.1.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkande Tid
2017:1 Stärka regionalt och lokalt nätverksarbete i Dalarna.

Under perioden avses befintliga regionala nätverk stärkas och ett politikernätverk initieras.

Dessutom avses den lokala organisationen för att arbetet med avfallsplanens genomförande utvecklas, i synnerhet samarbetet mellan de lokala arbetsgrupperna inom avfallsplanering och de kommunala enheter som avses delta i ”Dalarna minskar avfallet”.

Samråd Region Dalarna

Länsstyrelsen
Regional avfallsplanegrupp
Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
2017:2 Utveckla publik webbportal i Dalarna för kommunikation rörande avfallsplanen och dess genomförande och uppföljning. DalaAvfall Lokal avfallsplanegrupp 2018
2017:3 Utveckla konceptet ”Dalarna minskar avfallet”. Se bilaga 1 som anger ett idékoncept för upplägget. Regional avfallsplanegrupp Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
2017:4 Ta fram riktlinjer för att organisera och införa avfallshierarkin (avfallstrappan) i kommunernas strategiska dokument
och verksamhetsplaner.
Regional avfallsplanegrupp Lokal avfallsplanegrupp 2018-2019
2017:5 Inom ramen för Upphandlingsdialog Dalarnas metodutveckling och kompetensaktiviteter för miljö, uppmärksamma frågor om
hållbar konsumtion och avfallshierarkin.
Länsstyrelsen – Upphandlingsdialog Dalarna och Regionala avfallsplanegruppen. Lokal avfallsplanegrupp 2018-2020
2017:6 Matsvinn i kommunal verksamhet

  • Gemensam policy i Dalarna mätning matsvinn i kommunal kostverksamhet.
  • Införskaffa gemensamt mätsystem matsvinn kommunal kostverksamhet.
  • Överenskommelse i kostnätverk för reglering av dess arbete, ansvar och finansiering.
Kostnätverk Lokal avfallsplanegrupp 2018

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC

4.1.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.