Uppföljning

Ändringar i gemensamma och lokala åtgärder hanteras i uppföljningsseminarium, normalt under maj-juni månad. Kan vara tema baserat utifrån ”Dalarna minskar avfallet”-arbetet, med en årlig kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan.

Under planperioden föreslås samma organisation kvarstå som under framtagande, med

  • Regional avfallsplanegrupp
  • Lokala avfallsplanegrupper bestående av en tjänstemannagrupp samt en politisk referensgrupp
  • Nätverk

Deltagare i Regional avfallsplanegrupp och lokala avfallsplanegrupper kan förändras under planperioden.

Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional avfallsplanegrupp.

Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för tillsättning av lokala avfallsplanegrupper.

Tillsättning i nätverken styrs av dess egna anvisningar.

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna och vid behov initiera insatser. Ansvaret omfattar genomförande av uppföljningsseminarium samt uppdatering av kommunikationsportal gällande avfallsplanen. Gruppen bör träffas minst två gånger per år.

Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via den föreslagna kommunikationsportalen och årligt uppföljningsseminarium.

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen. Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har ansvar för utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska godkännas av ansvarig aktör.

Den i planen föreslagna kommunikationsportalen avses användas som plattform för all regional kommunikation, som komplement till de lokala kommunikationsplattformarna i respektive kommun (hemsidor, etc.).