Syfte och prioriterade områden

Avfallsplanen avses vara samordnad mellan kommunerna i Dalarna. Avfallsplanen avser att skapa en gemensam plattform för Dalarnas utveckling inom avfallshanteringen, i syfte att utveckla en miljö- och serviceinriktad avfallshantering utifrån EU:s avfallshierarki, som åskådliggörs via den så kallade avfallstrappan.

Avfallstrappan - för mindre avfall

Under planperioden föreslås det mest prioriterade för avfallshanteringen i Dalarna vara att förbättra positionen i avfallstrappan. Detta genom ett långsiktigt arbete (10 – 15 år) som sammanfattas i följande övergripande mål;

Övergripande mål 1: Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion[1] och ökad återanvändning
Övergripande mål 2: Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka
Övergripande mål 3: Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås
Övergripande mål 4: Insamlingen av farligt avfall ska förbättras
Övergripande mål 5: Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras
Övergripande mål 6: Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen
Övergripande mål 7: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska
Övergripande mål 8: Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och vattendrag
Övergripande mål 9: Minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt

Övergripande mål 1 – 3 samt 9 (fet stil) är de mest prioriterade områdena under planperiod 2018 – 2022 där mätbara mål och gemensamma åtgärder i Dalarna normalt konkretiseras (kan förekomma även i övriga områden).

Utvecklingen följs via mätning av indikatorer i samtliga områden som kan föranleda behov av ökade eller ändrade insatser.

Under planperioden avses insatser och engagemang utvecklas i syfte att få många att bidra till ett mer hållbart samhälle, med strävan högst upp i avfallstrappan. För att åstadkomma detta föreslås att ett gemensamt koncept ”Dalarna minska avfallet” används där olika verksamheter och aktörer ges förutsättningar att engagera sig för att minska uppkomsten av avfall genom förebyggande och återanvändning, se bilaga 1.

[1] Med hållbar konsumtion avses konsumtion som garanterar en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, t.ex. mindre konsumtion genom delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion av tjänster som alternativ till konsumtion av produkter”.

Lämna synpunkt

  • När du lämnar en synpunkt eller en fråga via något av våra e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna ska kunna nå dig när vi behöver följa upp dina åsikter. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär godkänner du att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna lagrar dina uppgifter. De kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till info@avfallsplandalarna.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.