Styrmedel

Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder. Styrmedel kan delas upp i administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel.

För denna avfallsplan avses främst följande styrmedel tillämpas;

  • Information och kommunikation

För remiss och utställning samt arbete under planperiod kommer en kommunikationsportal att användas i syfte att informera och kommunicera mål och åtgärder och dess uppföljning. Via portalen ska även kommunikationsinsatser i Dalarna hanteras.

DalaAvfall kommer att ta fram en kommunikationsplan för hela planperioden med årlig uppdatering.

  • Avfallsföreskrifter

Föreskrifter för avfallshantering är i stort sett samordnade i Dalarna och som en följd av planen ska behovsanalys revidering av föreskrifter genomföras under 2018, via samarbetsorganet DalaAvfall.

  • Utformningen av avfallsavgiften

Taxekonstruktionen för avfall är i stort sett samordnad i Dalarna och som en följd av planen ska behovsanalys revidering av taxekonstruktionen genomföras under 2018, via samarbetsorganet DalaAvfall.

  • Tillsyn

Länsstyrelsen samordnar länets tillsynsarbete och under planperioden ska fortlöpande insatser ske i kommunerna. Under planperioden finns åtgärder som omfattar tillsyn varför representanter för tillsyn föreslås ingå i såväl regionala avfallsplanegruppen som lokala avfallsplanegrupper.

  • Fysisk planering

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk med länets miljöstrateger eller motsvarande via miljöstrategiskt nätverk och i detta nätverk avses fortlöpande dialog hållas om insatser.

  • Upphandling

Länsstyrelsen samordnar ett nätverk i Dalarna, upphandlingsdialog Dalarna. Under planperioden finns åtgärder med deltagande för upphandlingsdialog.

  • Nätverk

Befintliga nätverk i Dalarna kommer att användas för att förmedla insatser, såväl nätverk som nu har deltagande i åtgärder och nya nätverk såsom miljötinget[1].

Dessutom avses nya nätverk engageras under planperioden, främst lokalt via lokala avfallsplanegrupper där såväl tjänstemän som politiker föreslås ingå.

Avsikten är också att erhålla en politisk dialog på länsnivå via Region Dalarna.

[1] Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt ge unga i Dalarna och Gävleborg verktyg att påverka samhället.