Omhändertagande av mat- och restavfall

4.3.1 Nulägesanalys

I de nationella miljömålen anges att matavfall ska behandlas så att 50 % av växtnäringen tas tillvara samt minst 40 % går till energiutvinning. I Dalarna används ca 33 % av matavfall till växtnäring men ingen energi utvinns. Motsvarande i övriga Sverige är 22 % till växtnäring och 15 % till energiutvinning.

Regeringen har utrett behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Om det blir aktuellt kommer förbränningskostnaderna att öka, vilket gör det mer lönsamt att sortera ut avfall till återvinning

I Dalarna har samtliga kommuner förutom Ludvika och Säter infört källsortering av matavfall för central behandling. I Ludvika pågår arbete för införande av källsortering matavfall. I Dalarna behandlas matavfallet främst via kompostering.

I Sverige samlar 212 kommuner in matavfall[1]. Av dessa är det bara ca 22 kommuner som komposterar matavfallet. Övriga behandlar det helt eller delvis via rötning.

Under 2017 avser kommunerna i Dalarna att förbehandla matavfallet för vidare transport till rötningsanläggning med gasproduktion för fordonsändamål samt återföring av växtnäring. Därmed erhålls full miljönytta med det källsorterade matavfallet.

För att kunna använda matavfallet till växtnäring krävs mycket god renhet och certifiering anses nödvändig. I Dalarna avses detta vara ett prioriterat område den kommande planperioden 2018 – 2022 i syfte att se till att full miljönytta uppnås. Bristande kvalitet medför också ökade kostnader i och med att mottagning kan stoppas.

Förtroendet för att det avfall kommunerna samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt har ökat från 71 % år 2013 till 78 % år 2015 (Sverige medel 76 %). Ett starkt förtroende bidrar till att hushållen gör sin andel av arbetet för en bättre miljö. I avfallsplan 2013 – 2017 är målet 90 %.

86 % är nöjda med hur insamlingen av hushållsavfall fungerar (Sverige 85 %).

Insamlingen av mat- och restavfall sker via särskilda lastbilar som kan komprimera avfallet, vissa fordon har dessutom flera fack, som kan samordna insamling av flera avfallsslag vid samma tillfälle. dubbeltömmare. I Dalarna beräknas dessa transporter till ca 120 000 mil, vilket motsvarar ca 480 varv runt jorden, alltså en stor arbetsinsats. Fossilfria drivmedel och ”miljödiesel” (HVO, RME, tallolja, etc.) är de bränslen som används där miljövänliga drivmedel är på uppgång vilket motsvarar mer än 35 % i Dalarna år 2016. Arbetet med att optimera transporter, helst över kommungränser, med fossilfria drivmedel är prioriterade frågor som avses drivas främst på kommunal nivå, genom de samverkansorganisationer som finns i Dalarna och DalaAvfall.

4.3.2 Övergripande mål

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås

4.3.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna

2022

Sverige medel 2016
M 3.1 Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas 40 % (växtnäring)

15 % (energi)

50 % (växtnäring)

40 % (energi)

25 % (växtnäring)

18 % (energi)

 

4.3.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkan Tid
2017:9 Utred möjligheten att erbjuda papperspåsar/säckar för verksamheter att använda för sitt matavfall. DalaAvfall Renhållare 2018

4.3.5 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.

[1] Avfall Sverige aug 2016