Nedskräpning

4.8.1 Nulägesanalys

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och plastflaskor. Större föremål som t.ex. vitvaror, möbler, skrotbilar och byggavfall samt organiskt avfall som t.ex. trädgårdsavfall omfattas också Även sådant avfall som slängts eller tappats i sjöar och hav och sedan spolats upp på land eller ligger vid strandkanten räknas som nedskräpning.

Kommunerna i länet genomför dagligen städinsatser på allmän plats. Att arbeta förebyggande för att minska nedskräpningen kan vara mer kostnadseffektivt än att enbart reagera i efterhand genom att städa.

Nedskräpning har många olika orsaker där våra vanor, värderingar och kunskap spelar en stor roll. Men även t.ex. bristande tillgänglighet till ÅVC, se kapitel 4.5, kan påverka risken för att nedskräpning sker med större föremål som annars ska lämnas där.

I dag sker ingen uppföljning eller mätning av nedskräpning i länets kommuner.

4.8.2 Övergripande mål

Nedskräpning ska minska i städer, naturområden samt längs sjöar och vattendrag

4.8.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2017 Resultat Dalarna

2022

Sverige 2017
M 8.1 Andelen invånare som upplever att nedskräpning är ett problem i kommunen ska minska jämfört med 2017. (svar 4 eller 5 på fråga 21a i enkät) 33 % <33 % 30 %

 

4.8.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkande Tid
2017:16 Riktad enkät om nedskräpning på kommunens hemsida i samband med att avfallsenkäten görs. Analysera resultat och ta fram
förebyggande åtgärder för minskad nedskräpning. I samband med detta genomföra information för att medvetandegöra invånare
om nedskräpning på allmän plats. Samråd med tillsyn.
GataPark nätverk Lokal avfallsplanegrupp 2018, 2020, 2022
2017:17 Införa gemensamma rutiner för att löpande Informera om det som kommunerna redan gör gällande gaturenhållning och säkerställa samordning / delaktighet i evenemang och kampanjer för minskad nedskräpning. GataPark nätverk Lokal avfallsplanegrupp Löpande

4.8.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.