Nedlagda kommunala deponier

4.7.1 Nulägesanalys

I Dalarna finns ca 280 stycken nedlagda kommunala avfallsdeponier. Av dessa deponier är omkring 80 stycken i riskklass 1 eller 2, vilket betyder stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljö.  Deponier som är i riskklass 1 eller 2 är prioriterade för undersökningar och ska vid behov åtgärdas i form av lämplig efterbehandling.

Undersökning av deponier sker enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), vilken delas in i en orienterande studie (fas 1) och en översiktlig undersökning (fas 2). Idag har ungefär 20 stycken deponier undersökts enligt MIFO fas 2. Efter undersökning har ca 7 stycken deponier åtgärdats alternativt omklassats till lägre riskklasser.

Ett stort antal deponier kvarstår innan länets samtliga prioriterade deponier har undersökts och vid behov åtgärdats.

Förslag till etappmål anger att 25 % av riskklass 1 och 15 % riskklass 2 ska vara åtgärdade år 2025 (gäller alla förorenade områden).

4.7.2 Övergripande mål

Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda kommunala deponier ska minska

4.7.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna

2022

M 7.1 Alla prioriterade nedlagda kommunala deponier (klass 1 och 2) ska vara undersökta enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer. 22 st. 81 st.
M 7.2 År 2022 ska det finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov av åtgärd inte finns ska en bedömning göras av om deponin kan omklassas till lägre riskklass. 10 st. 81 st.

 

4.7.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkande Tid
2017:14 Kommunbesök med riktad tillsynsvägledning kring hantering av nedlagda deponier. Insatsen ska rikta sig mot berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder. Länsstyrelsen Kommunala politiker, förvaltningschefer och miljöinspektörer 2018-2022
2017:15 Ta fram gemensamma riktlinjer om ansvar, undersökningar och åtgärder. Riktlinjerna ska även behandla finansieringen samt strategi för kommunen. Insatsen ska rikta sig mot berörda kommunala förvaltningar, bolag och nämnder. Länsövergripande arbetsgrupp (se åtgärd 2017:13) Lokal avfallsplanegrupp 2018

4.7.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.