Mål och åtgärder

Mål och åtgärder är uppdelade i områden anpassade till avfallshanteringens olika delar med avseende på EU:s och Miljöbalkens avfallstrappa samt utifrån vad som prioriteras i Dalarna 2018 – 2022. Målen gäller såväl hela Dalarna som varje enskild kommun om inte annat anges.

Målen gäller under hela planperioden där övergripande mål riktar sig 10 – 15 år i framtiden och dess underliggande delmål avser mätbart utfall år 2022. Som utgångspunkt för delmål används basår 2016 om inte annat anges. Målen avses följas upp årligen.

Åtgärderna avser det specifika övergripande målet och samtliga dess underliggande delmål.  Åtgärderna kan revideras årligen i syfte att uppnå uppsatta mål. Vid behov ska åtgärder inarbetas i ansvarigas verksamhetsplaner/budget. Under varje område anges åtgärd med ansvar och tidsplan.

I separat faktaunderlag framgår uppgifter på utfall uppföljning avfallsplan 2013 – 2017, nationella regionala mål och riktlinjer, statistik samt övriga uppgifter som ska framgå av en kommunal avfallsplan.

Hushållens omdömen om avfallshantering mäts kontinuerligt via kundundersökningar i samtliga kommuner i Dalarna.

Flöde - Mål & Åtgärder


  • När du lämnar en synpunkt eller en fråga via något av våra e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna ska kunna nå dig när vi behöver följa upp dina åsikter. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär godkänner du att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna lagrar dina uppgifter. De kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till info@avfallsplandalarna.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.


Sektioner i kapitel 4 Mål och åtgärder