Kommun Mora, Orsa och Älvdalen

4.1 Uppkomst, förebyggande och återanvändning av avfall med kommunalt ansvar

4.1.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara mål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige medel 2016
M 1.1 Mängden hushållsavfall exkl. slam ska minska (kg/person).

OBS; Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna

481 >481 M: 474
O: 540
Ä: 373
M: <474
O: <540
Ä: <373
472
M 1.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 % i Dalarna, andel som svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala OBS: Två frågor i kundundersökning 41 %
50 %
45 %
55 %
M: 43 %/49 %
O: 44 %/53 %
Ä: 38%/50%
M: 47 %/54 %
O: 48 %/58 %
Ä: 42 %/55 %
50 %
48 %
M 1.3 Matsvinnet i kommunal kostverksamhet ska halveras till år 2030, där halva vägen uppnåtts år 2022 Mäts 2018 Mäts 2018

4.1.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:1
(alla kommuner)
Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
MOÄ 2017:2 Se över delegation till Arbetsmarknadsenhet/Arbete och utveckling, eller avtal med extern part (Älvdalen), så att frågan om att inkludera ett konkret utvecklingsansvar för området återbruk och återvinning övervägs. Kommunledningskontoret (Mora resp. Orsa), Intern serviceförvaltning (Älvdalen) 2018
MOÄ 2017:3 Göra förstudie som belyser alternativ och kostnader för ett internt kommunalt ”Blocket” för möbler m.m. IT-enheten Mora, Orsa, Älvdalen i samverkan med Nodava 2018

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC


4.2 Källsortering och materialåtervinning

4.2.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige medel 2016
M 2.1 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 % 40 % 44 % M: 46 %
O: 38 %
Ä: 45 %
M: 51 %
O: 42 %
Ä: 49 %
39 %
M 2:2 Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 %

OBS: Nytt Beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor,trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, batterier, matavfall, textil, inert material.

Målet bedöms kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på mål-år 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.

Villa 29%
Lägenhet 25%
>50 % M: 32% / 19%
O: 30% / 26%
Ä: 32% / 36%
>50 % Villa 38%
Lägenhet 32% (2017)
M 2.3 Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % (gäller när matavfall källsorteras) 98 % M: 98 %
O: 98 %
Ä: 98 %

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC

4.2.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:4
(alla kommuner)
Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning. Lokal avfallsplanegrupp driver frågan
Kommunledningskontoret (Mora resp. Orsa), Intern serviceförvaltning (Älvdalen) (Intern koordinering)
2018-2022
MOÄ 2017:5 Utvärdera tillkommande kostnad för att införa FNI av förpackningar vid alla kommunala hyresfastigheter där så är möjligt och strategiskt lämpligt. Kommunala bostadsbolag i samverkan med Nodava 2018
MOÄ 2017:6 Utreda om och hur Arbete och Utveckling/AME kan stödja, utveckla och säkra löpande källsortering inom kommunal förvaltning (t.ex. hantering av flödet från kontor till avfallsutrymme där extern hämtning sker och andra tjänster) Arbete och Utveckling/AME i samverkan med Nodava 2018–2019
MOÄ 2017:7 Utföra ett informations- och tillsynsprojekt riktat mot hushåll, i två delar sommaren 2018 och 2019, som riktad insats mellan plockanalys 2017 och 2019. Kommunal miljötillsyn i samverkan med Nodava. 2018-2019
MOÄ 2017:8 Implementera rutin för tillsyn av källsortering avfall på alla fasta tillsynsobjekt, med särskild prioritet på verksamheter med ”hushållsavfall”. Kommunal miljötillsyn i samverkan med Nodava 2018
MOÄ 2017:9 Ta fram förslag på miljöstyrande taxa, som stödjer strävan mot bättre källsortering. Nodava 2018
MOÄ 2017:10 Införa FNI av textil vid alla kommunala hyresfastigheter där så är möjligt och strategiskt lämpligt. Kommunala bostadsbolag i samverkan med Nodava 2018-2020

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC


4.3 Omhändertagande av mat-och restavfall

4.3.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige medel 2016
M 3.1 Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas 40%(växtnäring) 15%  (energi) 50%(växtnäring) 40%  (energi) M: 59% / 13%
O: 58% / 11%
Ä: 37% / 6%
50%(växtnäring)

40%  (energi)

26%(växtnäring) 20%  (energi)

4.3.5 Kommunala åtgärder

Saknas för närvarande


4.4 Farligt avfall och elavfall

4.4.3 Mätbara mål 2022

Saknas under planperioden

4.4.5 Kommunala åtgärder

Saknas för närvarande


4.5 Grovavfall/ÅVC

4.5.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige 2016
M 5.1 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfal till återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller mycket nöjda

Maxvärde för målsättning i kommun 90%

62% 68% M: 83 %
O: 84 %
Ä: 50 %
M: 83 %
O: 84 %
Ä: 50 %
66%

4.5.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:11
(alla kommuner)
Utveckla möjligheterna att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC.
(Alternativ och kostnad för bytesplatser på ÅVC:er och för återbruksmottagning på ÅVC:er i Älvdalen.)
Nodava 2018-2019
MOÄ 2017:12 Utreda möjligheterna att stödja etablering av och utveckla ett samarbete med en ekonomisk förening med syfte återbruk i Orsa. Nodava, studieförbund och förening i samverkan 2018-2019
MOÄ 2017:13 Bedriva ett löpande samverkans- och utvecklingsarbete med hållbarhets- och fokusområden som återbruk, sysselsättning, socialt företagande samt integration (Mora). Arbete och Utveckling samt Integrationsenheten (Mora kommun), Svenska kyrkan och Nodava i samverkan 2018-2022

4.6 Latrin, slam och fett

4.6.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige 2016
M 6.1 Kommunal slamstrategi finns. 0 15 0 3 kommuner Värde saknas

4.6.4 Mätbara mål 2022 Mora, Orsa, Älvdalen

ID Mätbara delmål Mora, Orsa, Älvdalen Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022
M 6.2 Andelen slam där näringen nyttiggörs på produktiv jordbruks- eller skogsbruksmark ska ha ökat. 0 >0

4.6.6 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:14 (alla kommuner) Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) Nodava
(VA-huvudman och renhållare i samverkan)
2018–2020

4.7 Nedlagda kommunala deponier

4.7.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022
M 7.1 Alla prioriterade nedlagda kommunala deponier (klass 1 och 2) ska vara undersökta enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer. 22 st. 81 st. M: 1
O: 0
Ä: 0
M: 8
O: 2
Ä: 8
M 7.2 År 2022 ska det finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov av åtgärd inte finns ska en bedömning göras av om deponin kan omklassas till lägre riskklass. 10 st. 81 st. M: 1
O: 0
Ä: 0

4.7.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:15 (alla kommuner) Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. Lokal avfallsplanegrupp
(Prio Kommunal miljötillsyn, Nodava och kommunledningskontor/kommunal markförvaltning).
2019-2022
MOÄ 2017:16 (alla kommuner) Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. Verksamhetsutövaren 2019-2022

4.8 Nedskräpning

4.8.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Mora, Orsa och Älvdalen 2016 Resultat Mora, Orsa och Älvdalen 2022 Sverige 2016
M 8.1 Andelen invånare som upplever att nedskräpning är ett problem i kommunen ska minska jämfört med 2017. (svar 4 eller 5 på fråga 21a i enkät) 33% <33% 30%

4.8.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:17
(alla kommuner)
Tydliggöra kostnader för nedskräpning. Tekniska förvaltningen Mora, Samhällsförvaltningen Orsa, Samhällsutvecklingsförvaltningen Älvdalen i samverkan med kommunal miljötillsyn. Löpande
MOÄ 2017:18 (alla kommuner) Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader. Tekniska förvaltningen Mora, Samhällsförvaltningen Orsa, Samhällsutvecklingsförvaltningen Älvdalen i samverkan med kommunal miljötillsyn. Löpande efter utförda enkäter.

4.9 Verksamhetsavfall

4.9.3 Mätbara mål

Anges ej för planperiod 2018-2022

4.9.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
MOÄ 2017:19 Utföra särskilt tillsynsprojekt inom området bygg- och rivningsavfall (Gäller Mora och Orsa). Kommunal miljötillsyn 2019