Kommun Ludvika och Smedjebacken

4.1 Uppkomst, förebyggande och återanvändning av avfall med kommunalt ansvar

4.1.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara mål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige medel 2016
M 1.1 Mängden hushållsavfall exkl. slam ska minska (kg/person).

OBS; Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna

481 >481 L: 494
S: 566
L: <494
S: <566
472
M 1.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 % i Dalarna, andel som svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala OBS: Två frågor i kundundersökning 41 %
50 %
45 %
55 %
L: 41 %/48 %
S: –
L: 45 %/53 %
S: anges utifrån mätning 2017 (gjorde ej mätning 2015)
50 %
48 %
M 1.3 Matsvinnet i kommunal kostverksamhet ska halveras till år 2030, där halva vägen uppnåtts år 2022 Mäts 2018 Mäts 2018

4.1.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS: 2017:1
(alla kommuner)
Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. Lokal avfallsplanegrupp. 2018-2022
LS 2017:2 Utbildning av kommunens personal utifrån ”Dalarna minskar avfallet”. Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
LS 2017:3 Egna insatser för att minska mängden avfall hos hushållen ska stimuleras och premieras ekonomiskt i Smedjebacken. Kommunstyrelsen 2018-2022

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC.


4.2 Källsortering och materialåtervinning

4.2.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige medel 2016
M 2.1 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 %. 40 % 44 % L: 37 %
S: 32 %
L: 41 %
S: 35 %
39 %
M 2:2 Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 %.

OBS: Nytt Beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor,trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, batterier, matavfall, textil, inert material.

Målet bedöms kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på mål-år 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.

Villa 29 %
Lägenhet 25%
>50 % L: 18% / 18%
S: 24% / 24%
>50% Villa 38% Lägenhet 32% (2017)
M 2.3 Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % (gäller när matavfall källsorteras) 98 % L: –
S: –
L: 98 %
S: 98 %

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC

Ludvika kommun har en vision som har beslutats i kommunfullmäktige. I visionen finns det flera kommunövergripande mål för år 2016 – 2020 varav ett av målen är ”En miljövänlig kommun”. Som ett resultatmått för målet ska andelen hushållsavfall som återvinns följas upp. Som förslag på målvärde år 2020 är att 65 % av hushållsavfallet ska återvinnas

ID Mätbara delmål Ludvika Basår Ludvika 2016 Resultat Ludvika 2022
ML
2.1
65 % av hushållsavfallet ska återvinnas år 2020 (andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska vara 65 % år 2020). L: 37 % L: 65 %

4.2.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:4
(alla kommuner)
Alla kommunala verksamheter ska införa källsortering enligt beslutad renhållningsordning. KS 2018-2022
LS 2017:5 Upphandling av hämtning av förpackningsmaterial inom kommunala verksamheter. KS 2018-2022
LS 2017:6 Utreda möjlighet att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hos villor och fritidshus i Smedjebacken. WBAB 2018-2020
LS 2017:7 Utreda möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid flerfamiljshus. LudvikaHem
Bärkehus
2018-2019
LS 2017:8 Ställa krav på att källsortering ska finnas vid offentliga arrangemang (yttrande till polismyndigheten). L: SBN och MMB
S: SBU och MBN
2019-2022
LS 2017:9 Utreda möjlighet att kunna erbjuda utlåning av ”källsorteringsmöbel” vid arrangemang. WBAB 2018

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC.


4.3 Omhändertagande av mat- och restavfall

4.3.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige medel 2016
M 3.1 Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas 40%(växtnäring) 15% (energi) 50%(växtnäring) 40% (energi) L: 0% / 0%
S: 64% / 0%
50%(växtnäring)

40% (energi)

26%(växtnäring) 20% (energi)

4.3.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:10 Utreda möjligheten att införa fossilfritt bränsle för insamling av hushållsavfall i Smedjebacken (avtalsbundet). WBAB 2018-2019
LS 2017:11 Övergå till fossilfritt bränsle för insamling
av hushållsavfall i Ludvika.
WBAB 2018

4.4 Farligt avfall och elavfall

4.4.3 Mätbara mål 2022

Saknas under planperioden

4.4.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:12 Erbjuda hämtning av hushållens
farliga avfall i båda kommunerna.
WBAB 2018-2022

4.5 Grovavfall/ÅVC

4.5.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige 2016
M 5.1 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller mycket nöjda.

Maxvärde för målsättning i kommun 90 %

62% 68% L: 87%
S: 33%
L: 90%
S: 37%
66%

4.5.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:13
(alla kommuner)
Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC. WBAB 2018-2019
LS 2017:14 Utreda möjlighet till obemannad ÅVC. WBAB 2018-2020
LS 2017:15 Utöka mobil ÅVC till flera gånger/år. WBAB 2018
LS 2017:16 Utreda möjlighet till insamling av grovavfall till återanvändning vid flerfamiljshus. LudvikaHem
Bärkehus
2018-2019

4.6 Latrin, slam och fett

4.6.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige 2016
M 6.1 Kommunal slamstrategi finns. 0 15 L: 0
S: 0
L: 1
S: 1
Värde saknas

4.6.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:17
(alla kommuner)
Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12). VA huvudman 2020–2022
LS 2017:18 Införa mottagning av fettavfall på ÅVC för återvinning. Information till hushållen om sortering av fett/olja. WBAB 2018
LS 2017:19 Tillsyn av livsmedelsverksamheter med inriktning på hantering av fettavfall. S: MBN
L: MMB
2018-2019

4.7 Nedlagda kommunala deponier

4.7.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022
M 7.1 Alla prioriterade nedlagda kommunala deponier (klass 1 och 2) ska vara undersökta enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer. 22 st. 81 st. L: 5 av 7
S: 0 av 6
L: 7
S: 6
M 7.2 År 2022 ska det finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov av åtgärd inte finns ska en bedömning göras av om deponin kan omklassas till lägre riskklass. 10 st. 81 st. 0 av 3

4.7.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:20
(alla kommuner)
Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. Lokal avfallsplanegrupp 2019-2022
LS 2017:21
(alla kommuner)
Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. Verksamhetsutövaren 2019-2022

4.8 Nedskräpning

4.8.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Ludvika Smedjebacken 2016 Resultat Ludvika Smedjebacken 2022 Sverige 2016
M 8.1 Andelen invånare som upplever att nedskräpning är ett problem i kommunen ska minska jämfört med 2017. (svar 4 eller 5 på fråga 21a i enkät) 33% <33% L: 16%
S: 29%
L: <16%
S: <29%
30%

4.8.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:22
(alla kommuner)
Tydliggöra kostnader för nedskräpning. Lokal avfallsplanegrupp 2018
LS 2017:23
(alla kommuner)
Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
LS 2017:24 Medverka i Håll Sverige Rents årliga kampanj ”Vi Håller Rent” Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
LS 2017:25 Utveckla och utvärdera rutin för hantering av nedskräpningsärenden L: SBN och MMB S: SBU och MBN 2018-2022

4.9 Verksamhetsavfall

4.9.3 Mätbara mål

Anges ej för planperiod 2018-2022

4.9.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
LS 2017:26 Utreda möjligheten till återanvändning av byggmaterial. Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022