Kommun Falun, Borlänge och Säter

4.1 Uppkomst, förebyggande och återanvändning av avfall med kommunalt ansvar

4.1.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara mål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige medel 2016
M 1.1 Mängden hushållsavfall exkl. slam ska minska (kg/person).

OBS; Sedan 2019 har Avfall Sverige börjat använda mängd hushållsavfall exkl slam, trädgårdsavfall och konstruktionsmaterial som huvudsakligt nyckeltal för jämförelser och statistik. Detta tillämpas även för Dalarna

481 >481 F: 434
B: 420
Säter 523
F: <434
B: <420
S: <523
472
M 1.2 Hushållens vilja att ändra levnadssätt för att minimera avfallsmängder samt vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning ska öka med 10 % i Dalarna, andel som svarar ganska eller väldigt mycket på 5 gradig skala.
OBS: Två frågor i kundundersökning.
41 %/50 % 45 %/55 % F: 51 %/50 %
B: 35 %/45 %
S: 36 %/56 %
F: 56 %/55 %
B: 38 %/49 %
S: 40 %/62 %
50 %/48 %
M 1.3 Matsvinnet i kommunal kostverksamhet ska halveras till år 2030, där halva vägen uppnåtts år 2022. Mäts 2018 Mäts 2018

4.1.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:1
(alla kommuner)
Delta i regionalt informationsarbete och ”Dalarna minskar avfallet”. Detta sker även på lokal nivå under ”Europa minskar avfallet-veckan”. Lokal avfallsplanegrupp
FSB 2017:2 Utreda förutsättningar för att utveckla och öka återbruksverksamheten. Renhållaren
FSB 2017:3 Ta fram ett tids- och kostnadsförslag för att utveckla ett intern kommunalt ”Blocket” för möbler m.m. Lokal avfallsplanegrupp

Se även kapitel 4.5 angående återanvändning vid ÅVC


4.2 Källsortering och materialåtervinning

4.2.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige medel 2016
M 2.1 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning inklusive biologisk behandling ska öka med 10 % 40 % 44 % F: 56 %
B: 42 %
S: –
F: 62 %
B: 46 %
S: 44 %[2]
39 %
M 2:2 Rätt källsorterat restavfall ska överstiga 50 %

OBS: Nytt Beräkningssätt 2019 inbegriper följande i rätt sorterat: Övrigt brännbart, blöjor,trä, övrig plast, övrigt papper. Felsorterat är: Förpackningar, farligt avfall, elavfall, batterier, matavfall, textil, inert material.

Målet bedöms kunna vara kvar men måste följas upp med måluppföljning på mål-år 2025 då nya fastighetsnära insamlingssystem ska vara införda i Sveriges alla kommuner.

Villa 29 %
Lägenhet 25%
>50 % F: 40% / 25%

B: 25% / 20%

S 29% / 22%

>50% Villa 38% Lägenhet 32% (2017)
M 2.3 Renheten i källsorterat matavfall ska överstiga 98 % (gäller när matavfall källsorteras) 98 % F: –
B: 90 %/90 %
F: 98 %
B: 98 %
S: 98 %

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC

4.2.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:4 Införa källsortering av matavfall i Säter Samhällsbyggnadsnämnden i Säter
FBS 2017:5
(alla kommuner)
Införa källsortering inom kommunala verksamheter enligt beslutad renhållningsordning Lokal avfallsplanegrupp 2018-2022
FBS 2017:6 Utreda möjligheterna att utveckla FNI (FastighetsNära Insamling av förpackningar) i flerfamiljshus. Renhållaren

Se även kapitel 4.5 angående materialåtervinning vid ÅVC


4.3 Omhändertagande av mat-och restavfall

4.3.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna
2022
Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige medel 2016
M 3.1 Uppkommet matavfall ska omhändertas så att 50 % av växtnäringen tillvaratas där minst 40 % behandlas så att energi tillvaratas. 40%(växtnäring) 15% (energi) 50%(växtnäring) 40% (energi) F: 65% / 25%
B: 42% / 26%
S: 0% / 0%
50 % / 40% 26%(växtnäring)

20% (energi)

4.3.5 Kommunala åtgärder

Saknas för närvarande


4.4 Farligt avfall och elavfall

4.4.3 Mätbara mål 2022

Saknas under planperioden

4.4.5 Kommunala åtgärder

Saknas för närvarande


4.5 Grovavfall/ÅVC

4.5.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige 2016
M 5.1 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller mycket nöjda. Maxvärde för målsättning i kommunen 90% 62% 68% F: 74%

B: 80%

S: 75%

F: 82%

B: 88%

S: 83%

66%

4.5.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:7
(alla kommuner)
Utveckla möjligheterna till att lämna grovavfall till återanvändning vid ÅVC. Renhållare 2018-2019

4.6 Latrin, slam och fett

4.6.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige 2016
M 6.1 Kommunal slamstrategi finns 0 15 0 1 Värde saknas

4.6.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:8
(alla kommuner)
Arbeta fram och fastställa en kommunal slamstrategi (med utgångspunkt från gemensam arbetsmodell, se åtgärd 2017:12) VA huvudman 2020-2022

4.7 Nedlagda kommunala deponier

4.7.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna 2022 Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022
M 7.1 Alla prioriterade nedlagda kommunala deponier (klass 1 och 2) ska vara undersökta enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer. 22 st. 81 st. F: 7 av 11
B: 1 av 11
S: 3 av 3
F: 11
B: 11
S: 3
M 7.2 År 2022 ska det finnas en tidsatt åtgärdsplan för varje nedlagd kommunal deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. För de deponier där behov av åtgärd inte finns ska en bedömning göras av om deponin kan omklassas till lägre riskklass. 10 st. 81 st. F: 0
B: 1
S: 3

4.7.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:9
(alla kommuner)
Med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer, åtgärd 2017:14, ta fram en strategi i samtliga kommuner som anger tillvägagångssätt för att alla nedlagda prioriterade kommunala deponier ska vara undersökta och åtgärdade. Lokal avfallsplanegrupp 2019-2022
FBS 2017:10
(alla kommuner)
Genomföra undersökning enligt MIFO fas 2 med utgångspunkt från gemensamma riktlinjer för prioriterade nedlagda kommunala deponier samt ta fram åtgärdsplan för varje nedlagd deponi där undersökningar visar på att behov av åtgärd finns. Verksamhetsutövaren 2019-2022

4.8 Nedskräpning

4.8.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna
2022
Basår Falun, Borlänge, Säter 2016 Resultat Falun, Borlänge, Säter 2022 Sverige 2016
M 8.1 Andelen invånare som upplever att nedskräpning är ett problem i kommunen ska minska jämfört med 2017. (svar 4 eller 5 på fråga 21a i enkät) 33% <33% F: 32%

B: 24%

S: 42%

F: <32%

B: <24%

S: <42%

30%

4.8.5 Kommunala åtgärder

Åtgärdsnummer Åtgärder Ansvar Tid
FBS 2017:11
(alla kommuner)
Tydliggöra kostnader för nedskräpning. Lokal avfallsplanegrupp
FBS 2017:12
(alla kommuner)
Identifiera åtgärder som följd av behov utifrån kundundersökning och identifierade kostnader. Lokal avfallsplanegrupp

4.9 Verksamhetsavfall

4.9.3 Mätbara mål

Anges ej för planperiod 2018-2022

4.9.5 Kommunala åtgärder

Saknas för närvarande


[1] Säter saknar värde basår. Mål anges mot medel Dalarna.
[2] Värde basår saknas i Säter. Mål anges baserat på medel Dalarna.