Latrin, slam och fett

4.6.1 Nulägesanalys

Slam från enskilda avloppsanläggningar, latrin och fett kategoriseras normalt som hushållsavfall. I detta avsnitt hanteras även slam från kommunala avloppsreningsverk.

I Dalarna finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar som ligger utanför allmän VA anläggning. Dessa töms av renhållaren eller av denne utsedd entreprenör. Normalt lämnas detta slam vid ett avloppsreningsverk inom egna kommunen. Ca 26 % av hushållen i Dalarna har en enskild avloppsanläggning (Sverige 30 %).

I en del kommunala avloppsreningsverk i Dalarna produceras biogas för energiåtervinning som återbrukas i verkets drift.  Fett och fettavskiljarslam har högt energiinnehåll varför det är viktigt att detta tas emot i avloppsreningsverk med biogasproduktion.

I Dalarna omhändertas och återanvänds avloppsslam främst genom tillverkning av anläggningsjord. VA-huvudmännen arbetar för att kvalitetssäkra slam och utgående vatten från reningsverk.

Det långsiktiga målet i Sverige är att växtnäringen i behandlat avloppsslam ska kunna användas till jordbruksmark eller skogsmark i syfte att ersätta konstgjorda gödningsmedel (främst fosfor som är en ändlig resurs).

Latrin är mindre vanligt förekommande och minskar successivt i användning.

Fosforfällor kopplat till enskild avloppsanordning ökar i omfattning, där syftet är att öka reningsgraden av avloppsvattnet. Det är inte utrett hur materialet i dessa fosforfällor ska kunna återanvändas.

4.6.2 Övergripande mål

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen

4.6.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2016 Resultat Dalarna

2022

Sverige 2016
M 6.1 Kommunal slamstrategi finns 0

(antal kommuner)

15

(antal kommuner)

Värde saknas

 

4.6.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkande Tid
2017:12 Ta fram länsmodell som underlag för kommunal slamstrategi inklusive dess uppföljning och utvärdering.

Bör bland annat beakta riktlinjer från Svenskt Vatten, kommunikation / information, samordning Kommunal VA planering, slamkvalitet / uppströmsarbete, regional samordning av behandling och avsättning samt samverkan aktörer.

Arbetet sker i samverkan med DalaAvfall, kommunal miljötillsyn och länsstyrelse.

Dala VA VA huvudman 2020-2022
2017:13 Utreda möjligheterna att utveckla insamling och återanvändning av (fettavskiljarslam och) frityrolja i länet, genom att belysa juridiska förutsättningar, koordinerade systemlösningar och upphandlingar. DalaAvfall Renhållare 2019

4.6.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.