Grovavfall/ÅVC

4.5.1 Nulägesanalys

Grovavfall, eller skrymmande avfall som är definitionen, lämnas normalt på kommunens återvinningscentral. I en del kommuner tillämpas mobil insamling via särskilda körscheman, exempelvis under våren. Budning (hämta grovavfall vid fastighet) via renhållaren är också ofta möjligt, normalt kopplat till en avgift. Vid de flesta ÅVC kan även verksamhetsavfall lämnas från mindre företag mot avgift.

Återvinningscentralerna (ÅVC) har utvecklats till att bli en av kommunens mer besökta platser där grövre avfall samt farligt avfall kan lämnas. För att besöket ska fungera väl är det av stor vikt att centralen har en god logistisk planering för fordon inklusive släpvagnar samt bra skyltning så att besökare vet hur de ska kunna lämna avfallet på rätt sätt. Kunnig och serviceinriktad personal bidrar till att uppnå ett bra resultat vid avlämningen. I takt med ökade behov finns ökande förväntningar på öppettider och närhet.

För att möta de ökande behoven har nya obemannade ÅVC:er börjat tillämpas i några kommuner i Sverige. Upplägget är baserat på att kunden, efter viss utbildning, kan lämna grovavfall även utanför ordinarie öppettider vilket ger ökad tillgänglighet.  Körkort används som passerkort och identifikation. Bra belysning, skyltning och kameraövervakning används som verktyg för att detta ska fungera.

I Dalarna har ett flertal av återvinningscentralerna moderniserats den senaste 10 års perioden och i vissa kommuner har ny ÅVC byggts. Öppettiderna har succesivt ökat. År 2016 var genomsnittlig öppettid totalt 40 timmar per vecka jämfört med 36 timmar år 2010. Motsvarande öppettider kväll (efter kl. 16) och helg var 10,6 timmar jämfört med 8,4 timmar (+ 26 %). I Sverige var genomsnittlig öppettid 44 respektive 12 timmar per vecka år 2016.

Nöjdheten gällande besök ÅVC har ökat stadigt. Fortfarande är dock nöjdheten relativt låg gällande hur enkelt det är att lämna grovavfall (öppettider och tillgänglighet). Detta kan bidra till ökad nedskräpning och kostnader för städning och tillsyn i kommunerna.

Det mesta av materialet som lämnas in på ÅVC återvinns och endast en blygsam del går till deponering. Då en del av grovavfallet mycket väl kan återanvändas av andra personer ökar kommunernas insatser för att möjliggöra detta vid ÅVC. T.ex. så att secondhandverksamheter i kommunen erbjuds utrymme för mottagning. Textilinsamling är ytterligare ett exempel på möjligheter att bidra till såväl materialåtervinning som återanvändning. I Sverige finns flertalet exempel på kretsloppsparker, eller motsvarande som visar på denna utveckling. Det kan exempelvis avse möbler, prydnadssaker, hushållsprylar och fritidsartiklar. I en del kommuner har också särskilda platser för återbruk av byggnadsmaterial etc. skapats.

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för Dalarna gällande grovavfall/ÅVC;

 • 62 % är nöjda med hur enkelt det är att lämna grovavfall (Sverige 64 %).
 • 226 kg grovavfall/person*år lämnas till återvinningscentralerna, ÅVC (Sverige 209 kg/person*år). Variationen är dock stor från 104 kg i Borlänge till 326 kg i Smedjebacken. Jämfört med Sverige är det främst trä 78 kg (60 kg), brännbart 63 kg (49 kg) och metall 27 kg (22 kg) som är högre.

Mängd insamlat grovavfall, kg/person

 • 1,4 kg/person textilier gick till återanvändning vid ÅVC
 • Öppettider kväll (efter kl. 16) och helg vid största ÅVC uppgick till 10,6 tim./vecka i snitt (Sverige 12 tim./vecka)
 • 90 % är sammanfattningsvis nöjda efter ett besök vid ÅVC (Sverige 85 %)
 • 64 % är nöjda med närhet till ÅVC (Sverige 69 %)
 • 71 % är nöjda med öppettider ÅVC (Sverige 72 %)
 • 86 % är nöjda med framkomlighet ÅVC (Sverige 80 %)
 • 87 % är nöjda med information och skyltning vid ÅVC (Sverige 83 %)
 • 87 % är nöjda med personalens kunnighet och servicekänsla vid ÅVC (Sverige 85 %)
 • 90 % är nöjda med hur rent och snyggt det är på ÅVC (Sverige 87 %)

4.5.2 Övergripande mål

Tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras

4.5.3 Mätbara mål 2022

ID Mätbara delmål Dalarna Basår Dalarna 2017 Resultat Dalarna

2022

Sverige 2017
M 5.1 Hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning ska öka med minst 10 %, andel ganska eller mycket nöjda 62 % 68 % 66 %

 

4.5.4 Gemensamma åtgärder i Dalarna

Åtgärdsnummer Åtgärder Drivande Medverkande Tid
2017:11 Utveckla materialåtervinning av grovavfall, i synnerhet för avfall som annars deponeras eller förbränns DalaAvfall Ansvarig renhållare 2018-2019

4.5.5 Kommunala åtgärder

Se under respektive kommun(ers) sida för kommunala åtgärder.