Bilaga 2: Indikatorer Falun-Borlänge-Säter

I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder under planperioden.

År 2016 Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) Dalarna Falun-Borlänge-Säter Sverige

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1)

I 1.1 Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.2 Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.3 Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del
eller helt
Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.4 Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller
mycket sannolikt
81 % F: 82 %
B: 84 %
S: 76 %
83 %
I 1.5 Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt 47 % F: 44 %
B: 38 %
S: 50 %
45 %
I 1.6 Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person 1,4 F: 1,2
B: –
S: –
1,1
I 1.7 Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion Mäts 2018 Mäts 2018
I 1.8 Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion Mäts 2018 Mäts 2018

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2)

I 2:1 Mängd restavfall, kg/person 144 F: 102
B: 174
S: –
182
I 2:2 Mängd matavfall, kg/person 43 F: 65
B: 46
S: –
31
I 2:3 Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 1,55 1,37 F: 79
B: 73
S: –
1,52 1,52
I 2:4 Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 0,74 0,81 F: 0,57
B: 0,63
S: 1,89
0,99 1,10
I 2:5 Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda 75 % F: 80 %
B: 77 %
S: 58 %
74 %
I 2:6 Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2:7 Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2:8 Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2.9 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling 26 % F: 37 %
B: 30 %
S: –
26 %
I 2.10 Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person 65 F: 79
B: 73
S: –
70
I 2.11 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller
mycket nöjda
80 % F: 87 %
B: 85 %
S: 80 %
78 %
I 2.12 Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS) 71 % F: 77 %
B: 71 %
S: 70 %
75 %

Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3)

I 3.1 Andel miljövänliga drivmedel 27 % F: 100 %
B: 94 %
S: –
46 %
I 3.2 Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton 120 F: 62
B: 78
S: –
91
I 3.3 Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt 78 % F: 87 %
B: 89 %
S: 82 %
76 %

Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4)

I 4.1 Mängd insamlat farligt avfall, kg/person 10,3 F: 10,8
B: 8,9
S: –
8,8
I 4.2 Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person 6,3 F: 7,6
B: 5,5
S: –
6,2
I 4.3 Mängd elavfall, kg/person 14,1 F: 15,3
B: 13,5
S: –
14,6
I 4.4 Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, kg/hushåll*vecka 0,018 F: 0,012
B: 0,010
S: –
0,10
I 4.5 Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka 0,010 F: 0,008
B: 0,007
S: 0,015
0,07
I 4.6 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket
nöjda
66 % F: 77 %
B: 72 %
S: 66 %
71 %
I 4.7 Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda 79 % F: 86 %
B: 81 %
S: 72 %
74 %

Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5)

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda 62 % F: 72 %
B: 58 %
S: 60 %
64 %
I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme besök ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda 90 % F: 94 %
B: 90 %
S: 92 %
85 %
I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda 70 % F: 82 %
B: 95 %
S: 78 %
72 %
I 5.4 Mängd grovavfall, kg/person 226 F: 190
B: 104
S: –
209
I 5.5 Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person 1,4 F: 1,2
B: –
S: –
1,1
I.5.6 Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person 38 F: 44
B: 40
S: –
33
I 5.7 Hushållsavfall till deponering, kg/person 13,5 F: 3,3
B: 8,1
S: –
10,4

Latrin, slam och fett (kapitel 4.6)

Saknas för närvarande

Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7)

Saknas för närvarande

Nedskräpning (kapitel 4.8)

I 8.1 Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017 38 %
I 8.2 Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer
till stor del eller helt
Mäts 2017 Mäts 2017 26 %

Verksamhetsavfall (kapitel 4.9)

Saknas för närvarande