Bilaga 2: Indikatorer Avesta

I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder under planperioden.

År 2016 Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) Dalarna Avesta kommun Sverige

Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1)

I 1.1 Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.2 Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.3 Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del
eller helt
Mäts 2017 Mäts 2017
I 1.4 Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller
mycket sannolikt
81 % 74 % 83 %
I 1.5 Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt 47 % 44 % 45 %
I 1.6 Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person 1,4 1,5 1,1
I 1.7 Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion Mäts 2018 Mäts 2018
I 1.8 Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion Mäts 2018 Mäts 2018

Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2)

I 2:1 Mängd restavfall, kg/person 144 196 182
I 2:2 Mängd matavfall, kg/person 43 34 31
I 2:3 Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 1,55
1,37
3,67
1,52
1,52
I 2:4 Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet 0,74
0,81
1,94
0,42
0,99
1,10
I 2:5 Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda 75 % 58 % 74 %
I 2:6 Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2:7 Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2:8 Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket Mäts 2017 Mäts 2017 Mäts 2017
I 2.9 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling 26 % 20 % 26 %
I 2.10 Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person 65 47 70
I 2.11 Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller
mycket nöjda
80 % 78 % 78 %
I 2.12 Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS) 71 % 75 % 75 %

Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3)

I 3.1 Andel miljövänliga drivmedel 27 % 50 % 46 %
I 3.2 Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton 120 67 91
I 3.3 Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt 78 % 60 % 76 %

Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4)

I 4.1 Mängd insamlat farligt avfall, kg/person 10,3 11,1 8,8
I 4.2 Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person 6,3 6,9 6,2
I 4.3 Mängd elavfall, kg/person 14,1 13,5 14,6
I 4.4 Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, kg/hushåll*vecka 0,018 0,10
I 4.5 Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka 0,010 0,006 0,07
I 4.6 Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket
nöjda
66 % 56 % 71 %
I 4.7 Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda 79 % 62 % 74 %

Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5)

I 5.1 Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda 62 % 60 % 64 %
I 5.2 Hushållens sammanfattande omdöme besök ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda 90 % 77 % 85 %
I 5.3 Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda 70 % 66 % 72 %
I 5.4 Mängd grovavfall, kg/person 226 253 209
I 5.5 Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person 1,4 1,5 1,1
I.5.6 Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person 38 31 33
I 5.7 Hushållsavfall till deponering, kg/person 13,5 10,1 10,4

Latrin, slam och fett (kapitel 4.6)

Saknas för närvarande

Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7)

Saknas för närvarande

Nedskräpning (kapitel 4.8)

I 8.1 Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt Mäts 2017 Mäts 2017 38 %
I 8.2 Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer
till stor del eller helt
Mäts 2017 Mäts 2017 26 %

Verksamhetsavfall (kapitel 4.9)

Saknas för närvarande